svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Йога – „Лекувай в мир и с любовта“

След като ви запознахме в основни линии с формите на окултното лечение, ще си позволим да дадем съвет: не изпадайте във фанатизъм и тесногръдие, в никакъв случай не смятайте, че те са единствено действени. Не отричайте и не оскърбявайте тези, които не са съглас­ни с вас! Бъдете великодушни, с широк поглед върху нещата и разкрепостени от предразсъдъци. Нека всеки има свободата на мнение, която искате…

Read More

Йога – Умствено лечение от разстояние

От казаните дотук слова е ясно какво въздействие оказва негативното, неправилното мислене върху физи­ческото тяло. Смятаме, че е излишно да привеждаме още доказателства. Щом зле настроеният ум обърква функциите на организма, то този процес трябва пра­вилно да се насочва. Това е установена истина и няма да се спираме подробно на теорията и доказателства­та. Достатъчно е да познаваме пътищата и начините за успешното умствено лечение, на…

Read More

Самовнушение – Себелечение чрез внушение

Ако позволяваме на ума си да подхранва мрачни, потискащи мисли и отчаяние, тялото неизбежно се от­зовава — то заболява. Можем да анализираме себе си и да видим колко негативни самовнушения си правим. Прочели сме или сме чули, че нещо е вредно и че тряб­ва еди-как си да се прави. Веднага отчитаме вътрешно: значи аз греша! И се започва … Не е ли по-добре съ­щите сили…

Read More

Йога – Лечение чрез внушение

Ще се спрем и на двете възможности: лечение чрез внушение и самовнушение. В първия случай се използ­ва въздействието, което мисълта оказва върху ин­стинктивния ум. Едно вредно внушение от някого или от нас самите може да създаде чрез инстинктивния ум болестно състояние на тялото, както е вярно и об­ратното, на. което всъщност се базира тази лечебна форма.

За   ролята   на  внушението    (сугестията)   са  писали много…

Read More

Йога – Общи положения

Основното при всички форми на умственото лечение е, че умът на болния възприема силен ток от насърча­ващата и животворна мисъл, освобождава се от стра­ха, от болестта, от отрицателните мисли и поглъща п разпределя по тялото значително по-голямо количество прана. Така неблагоприятните самовнушения отпадат и природата започва отново безпрепятствено да извърш­ва работата си. Инстинктивният ум се заема да въз­станови и продължи ръководството на процесите по поддържане…

Read More

Лекуване с мисловна сила – Главоболие

Лекува се най-напред стомахът, после локално гла­вата с нареждане към ума: „Успокой се, отпусни се, почини си.“

Не е необходимо да се изброяват всички човешки страдания и болки, в крайна сметка те са резултат от неправилната дейност на съответния „ум“ на клет­ките, тъканите или системите. Принципът е еднакъв. Напомняйте, настоявайте, увещавайте този „ум“ да върши съвестно работата си. Говорете му като на де­те, което палува и пакостничи. Подтиквайте го и го во­дете към здравето, което е…

Read More

Лечение с мисловна сила – изравняване на кръвообръщението

Правят се дълги пасове с ръцете от главата до стъпалата на краката, съчетани с нареждане към ума на артериите и вените: „Движете кръвта свободно и равномерно, постепенно и устойчиво, движете, движе­те …“

Тази-форма може и е добре да се използва при всички форми на лечение, тъй като помага за по-бързо възстановяване на нормалните условия на здравето във всички части на тялото

Read More

Лечение с мисловна сила – нервни заболявания

Най-напред започвате с лечение на стомаха и чер­ния дроб по описания по-горе ред, като им внушавате да функционират правилно, после лекувате нервите по протежение на гръбначния стълб с подходящи за слу­чая нареждания. Важно е предварително да е изясне­на диагнозата, за да се изберат необходимите думи и изрази.

Read More

Лечение с мисловна сила – болести на сърцето

Казахме вече, че след ума ни сърцето е най-инте­лигентният орган на тялото, неговият „ум“ е от по­виеш разред. Той с готовност се отзовава на нежни на­реждания, увещания, молби. Когато сърцето тупти не­правилно или пулсът е ускорен, или се чувства болка в него, сложете леко ръка върху сърдечната област и кажете тихо и гальовно: „Ум на сърцето, успокой се, успокой се, работи спокойно, ритмично, устойчиво, не…

Read More

Лечение с мисловна сила – ревматизъм

Главната причина за заболяването е натрупването на отпадъци и отрови в засегнатите места на организ­ма. Премахването на първопричината ще допринесе за излекуване и предотвратяване на повторно заболяване от ревматизъм. Затова лечението се започва от бъбре­ците и стомаха и едновременно се лекува локално н мястото, в което се проявява ревматичната болка.

Заповядайте на „ума“ на бъбреците да се погрижи за отстраняване на отпадъците и на…

Read More

Лечение с мисловна сила – болести на бъбреците

Лечението е като това на черния дроб. Потупвате пъргаво областта на бъбреците с-пръсти няколко пъти и им нареждате да функционират нормално и редовно.

В случай че болният уринира много и често, запо­вядайте на бъбреците да забавят дейността си и да се погрижат да се намали постепенно уринирането. Ако болният е привикнал да става три пъти през нощ­та, сведете това до два пъти, после до…

Read More

Лечение с мисловна сила – диария

Подобно на лечението на запека, но с обратни раз­пореждания. На червата се казва да забавят движе­нията си, на черния дроб — да работи нормално.

Read More

Лечение с мисловна сила – запек

Най-напред лекувате по описания начин черния дроб. После прекарвате ръката си над червата, като казвате: „Ум на червата, пробуди се, върши си рабо­тата добре! Естествено и леко изпълнявай задачата си, така както знаеш, че трябва да постъпваш!“

Read More

Лечение с мисловна сила – болести на черния дроб

Лекувате по описания по-горе начин, като имате предвид, че той е невъзприемчив и упорит. На него трябва да се говори твърдо и настойчиво. Трудно е да го убедите, искат се ясни и настойчиви заповеди. На­реждайте на „ума“ на черния дроб да функционира пра­вилно, да отделя редовно необходимото количество се­креции, да позволява те да изтичат свободно към чер­вата, да върши добре работата си.

Read More

Лекуване с мислова сила на стомаха

Ние твърдим, че повечето болести водят началото си от разстройства на дейността на стомаха и храно­смилането. Несмилането и неправилното хранене са в основата на 9/10 от болестите. Логично е лечението да започне с отстраняването на причината, довела до раз­строеното здраве.

Болният трябва да застане прав пред вас или да легне по гръб. Потупвате го леко п нежно по стомаха, като казвате на глас или…

Read More

Йога – Лечение с умствена сила

Лечебната форма, за която ще говорим, е много практикувана поради простотата и мощността на ефек­та й. При това тя може да се комбинира и с другите форми на окултната терапевтика.

Лечението с мисловна сила се базира върху вече разгледаното дотук положение, че всички части, систе­ми, органи и клетки имат „ум“, който реагира на сил­на мисъл,— своя или на лечителя, особено когато тя е добре…

Read More

Йога – Умствено лечение

Наричат го още и психично лечение. Формите му са няколко, но между тях основни са внушение, самовну­шение, умствено лечение на разстояние. Преди да ги разгледаме по-подробно, да се спрем на една междин­на, смесена форма на окултната терапевтика, съчета­ваща праничното и умственото лечение. Наречена е „лечение с мисловна сила“, макар че това едва ли е най-подходящото име. За разлика от чисто умственото лечение при нея се…

Read More

Видове пранично лечение – Психично дишане

Това е приблизителен превод на санскритското на­звание на начин за дишане на йогите. Усвояването на упражнението изисква по-продължителна предварителна подготовка посредством * ритмично дишане и способ­ност за изграждане на ясна умствена картина на на­сочване и придвижване на праната в организма.

„Благословен е йогата, който може да диша чрез костите си“ — казват йогите, с което обобщават общи­те начала на това дишане. То изпълва целия…

Read More

Видове пранично лечение – Смулиране дейността на мозъка

Сядате с изправено -тяло, вертикален гръбначен стълб, без да се напрягате, с поглед напред. Ръцете ле­жат отпуснати върху коленете. Започвате ритмично дишане, но този път не с двете ноздри, а с едната. Вди­гате ръката си и с един пръст, например с показале­ца, затискате лявата ноздра. Вдишвате през дясната, затваряте двете и задържате, после освобождавате ля­вата ноздра и издишвате през нея. После се прави об­ратното. Това…

Read More