Защо е нужен ремонт на автомобила

При експлоатация под действието на различни фактори автомобилите, както и другите машини и съоръжения се износват физически. В резултат на това се намалява и се променя тяхната работоспособност и се увеличават експлоатационните разходи за привеждането им в техническа изправност. Настъпва определен момент, когато тези разходи превишават получените приходи от техническа дейност.

Отделните части на автомобила по време на експлоатация изгубват изцяло част от работоспособността си вследствие на триенето, широкия интервал на различни натоварвания, температурния режим на работа, различните скорости на движение на едни части, спрямо други, различни физико-химично свойства на материалите, от които са направени отделните детайли, влиянието на мазилните вещества, масла в сервиз и други, атмосферните, пътни условия, квалификация и поведение на водача и техническо обслужване в сервизните звена.

Възстановяване на отделните части и уредби на автомобила се извършва, чрез ремонта му.

Освен на износване по време на транспортния процес моторните превозни средства са подложени на физическо изхабяване и изхабяване в следствие на употреба. Това се предизвиква от атмосферни условия, в резултат на които протичат физико-химични процеси. Наред с това понякога автомобилите, които не се движат се вземат дефицитни агрегати, възли и детайли, което още повече влошава техническото им състояние. В такива случаи привеждане на МПС-то в годност за по-нататъшна експлоатация е невъзможно, поради което следва неговото преждевременно бракуване (отчисляване). За да не се стига до този момент, преждевременно, научете как се правят основни и поддържащи ремонти.

За да се определи, доколко е целесъобразно икономически да се извърши основен ремонт се използват различни методи и подходи, които непременно трябва да са приложени от специалист с нужните познания.