Водовземане при особени условя

Водовземане при особени условя – плитки планински реки

При естествена дълбочина на речната вода в минимални количества се получава невъзможност за правилно разположение на водовземното съображение. Такова с необходими и подходящи водоприемни отвори е трудно да бъде изпълнено. Прибягва се към специални мерки, направа на преградни съоръжения, конструкции за осигуряване на необходимата дълбочина.

Сондиране

За целите на водоснабдяването такава преградни стени и съоръжения се строят предимно в горното течение на реките, където водното колебание есе изразява в резки  изменения на скоростите оттичащи се води. Това е по-силно изразено при краткотрайни валежи, когато стават завличания на големи наноси. Обратното през сухите месеци  на лятото водата рязко спада и дълбочината им намалява. В резултат се налага да се вземат особени мерки, като се приемат подходящи схеми на конструкции и видоизмени съоръжения. В борбата с наносите, се налага винаги да се предвиждат пясъкосъбиратели или други специални водоносни съоръжения. И водоприемни конструкции.

В по-голяма част от годината дълбочината на реката е малка, поради което много пъти се използват специалниконструкции, това са т. нар. придънни водовземни съоръжения с утаители и пясъкосъбирател. Този тип сондажи за вода и съоръжения се построяват на места, където водата се добива от много плитки подземни потоци на водопланински каскади. Този тип на водохващане се оказва много подходящ за хижи и места разположени в планински райони.

Подобни съоръжения са практични при водохващане на малки водни количества (до 10-12 л/сек.) от планински потоци. Поддържането им е лесно и става, чрез почистване от затлачване на горния пласт пясък при всеки дъжд, както и при генерално почистване през есента, след листопад или през пролетта след разтапяне на снегове и ледници.