парламент

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии

Проектът на Закон за данък върху застрахователните премии въвежда облагане с данък на застрахователните премии по облагаеми застрахователни договори. Предложението за нов данък не променя съществуващия ред на данъчно облагане на печалбата на застрахователите, съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане. Предложеният нов данък е в съответствие с разпоредбата на чл.157 от Директива № 2009/138/ЕО на […]

Публикуван е проект на закон за данък върху застпахователните премии Read More »

Антропогенни туристически ресурси на Танзания

Дар-ес-Салаам от 1964г. е столица на Танзания . Разположен е на брега на Индийския океан , като се явява важно пристанище . Има и международно летище . Градът е основан през 1862г. от султана на Занзибар на мястото на малко рибарско село . От 1891г. до 1919г. е административен център на Германска Източна Африка .

Антропогенни туристически ресурси на Танзания Read More »

Европейската конституция.История

През декември 2001 г., за да отговори на многобройните предизвикателства, които присъединяването на страните от Централна и Източна Европа би създало за Европейския съюз, Европейският съвет свика Конвент за изготвяне на проект на Конституционния договор. Конвентът, който работи 2002 и 2003 г. под председателството на Валери Жискар д’Естен, има 105 членове, включително представители на правителствата

Европейската конституция.История Read More »

Начало на обща отбранителна политика

Общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО), въведени с Договорите от Маастрихт (1992 г.), Амстердам (1997 г.) и Ница (2001 г.), определят основните задачи на ЕС в областта на отбраната. На тази основа ЕС изгражда своя „втори стълб“, онези политики, при които решенията се вземат на

Начало на обща отбранителна политика Read More »

Омбудсманът и правото на петиция

За да бъдат институциите на ЕС по-близо до гражданите, в Договора за създаване на Европейския съюз е предвидена длъжността на омбудсмана. Той се назначава от Европейския парламент и има същия мандат като наго. Задачата на омбудсмана е да разглежда подадените пред него жалби срещу институциите и органи на ЕС. Жалба може да подаде всеки гражданин

Омбудсманът и правото на петиция Read More »

Как могат гражданите да упражняват правата си?

Европейците не са просто потребители или участници в икономическия и обществен живот. Те са също и граждани на Европейския съюз и като такива имат конкретни политически права. Според Договора от Маастрихт всеки гражданин на Съюза, независимо от националността си, има право да избира и да бъде избиран на местните избори в страната, в която пребивава

Как могат гражданите да упражняват правата си? Read More »

Какви резултати можем да очакваме?

Ако омбудсманът не може да разгледа жалбата ви — например, ако тя вече е била предмет на съдебно дело — той, при всички случаи, ще ви посъветва кой друг орган може да ви помогне. Възможно е да се наложи омбудсманът просто да информира въпросната институция или орган, за да разреши проблема ви. Ако проблемът не

Какви резултати можем да очакваме? Read More »

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби

Основни факти Роля:                                                      Да разглежда случаи на лошо управление и да предлага решения Продължителност на мандата:        Пет години, подновяем Адрес:                                                   1, Avenue du Pr?sident Robert Schuman, B.P. 403 F-67001 Strasbourg Телефон:                                               (33) 388 17 23 13 Интернет адрес:                                  ombudsman.europa.eu Постът „европейски омбудсман“ е създаден с Договора за Европейския съюз (Маастрихт, 1992 г.) Омбудсманът е посредник между

Европейският омбудсман: разглежда вашите жалби Read More »

Какво прави Европейският икономически и социален комитет?

Европейският икономически и социален комитет има три основни функции: съветва Съвета, Комисията и Европейския парламент — по тяхна молба или по собствена инициатива; насърчава гражданското общество за по-активно участие при определяне на политиките на ЕС; укрепва ролята на гражданското общество в държавите извън ЕС и допринася за изграждането на консултативни структури. Становищата на комитета се

Какво прави Европейският икономически и социален комитет? Read More »

Какво прави Сметната палата?

Основната функция на Сметната палата е да следи за правилното изпълнение на бюджета на ЕС — с други думи да следи дали приходите и разходите на ЕС са законни получени, изразходвани и законно отчетени, както и да осигурява стабилно финансово управление. Така работата ? помага за гарантиране на икономично, ефективно, резултатно и открито функциониране на

Какво прави Сметната палата? Read More »

Дела за отмяна на незаконосъобразни актове

Ако някоя държава-членка, Съветът, Комисията или, при определени условия, Парламентът са убедени, че даден законодателен акт на ЕС е неправомерен, те могат да поискат от Съда да го отмени. „Искове за отмяна“ могат да бъдат предявени и от частни лица, които искат Съдът да прекрати действието на определен закон, защото им вреди пряко и неблагоприятно

Дела за отмяна на незаконосъобразни актове Read More »

Как е организирана работата на Комисията?

Председателят на Комисията решава кой комисар за коя обща политика ще отговаря и, ако се налага, може да направи преразпределение на задълженията по време на мандата на Комисията. Комисията заседава веднъж седмично, обикновено в сряда и най-често в Брюксел. Всяка точка от дневния ред се представя от комисаря, който отговаря за съответната обща политика, след

Как е организирана работата на Комисията? Read More »

Изпълнение на политиките и бюджета на ЕС

Като изпълнителен орган на Европейския съюз, Комисията отговаря за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС. По-голямата част от разходите се правят от националните и местните власти, но Комисията отговаря за контрола на тези разходи – под зоркото око на Сметната палата. Целта на двете институции е осигуряване на добро финансово управление. Само ако е

Изпълнение на политиките и бюджета на ЕС Read More »

Какво представлява Комисията?

Терминът „Комисия“ има две значения. Това е най-напред екипът от мъже и жени — по един представител на всяка държава от ЕС — назначени да участват в работата на институцията и да вземат решения. Освен това терминът „Комисия“ означава самата институция и нейните служители. Членове на Комисията се наричат неофициално „комисари“. Повечето са заемали политически

Какво представлява Комисията? Read More »

Европейската комисия: изразител на общия интерес

Основни факти Роля:                                                      Изпълнителен орган на ЕС, разполагащ с инициативата за законодателни предложения Членове:                                                27: по един от всяка държава-членка. Продължителност на мандата:        Пет години (2004—2009 г.) Адрес:                                                   Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels Телефон:                                               (32-2) 299 11 11 Интернет адрес:                                  ec.europa.eu Комисията е независима от националните правителства. Работата ? е да представлява и защитава

Европейската комисия: изразител на общия интерес Read More »

Какво прави Съветът?

Съветът има шест основни задължения: 1.   Да приема европейските закони — в много области на политики съвместно с Европейския парламент. 2.   Да координира най-общо икономическите политики на държавите-членки. 3.   Да сключва международни споразумения между ЕС и други държави или международни организации. 4.   Да одобрява бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 5.   Да определя и

Какво прави Съветът? Read More »

Бюджетни правомощия

Годишният бюджет на ЕС се определя съвместно от Парламента и от Съвета. Парламентът обсъжда бюджета по време на две последователни четения и той не може да влезе в сила, без да бъде подписан от председателя на Парламента. Парламентарната комисия за бюджетен контрол следи как се изразходва бюджетът. Освен това, всяка година Парламентът решава дали да

Бюджетни правомощия Read More »

Демократичен надзор

Парламентът упражнява демократичен надзор върху останалите институции в ЕС по няколко начина. Когато се сформира нов състав на Комисията, членовете ? биват номинирани от правителствата на държавите-членки, но не могат да бъдат назначени без одобрението на Парламента. Парламентът изслушва всеки един от тях, в това число и бъдещия председател на Комисията, и едва след това

Демократичен надзор Read More »

Какво прави Парламентът?

Парламентът има три основни функции: 1.   Приема европейските закони — в много области съвместно със Съвета. Фактът, че ЕП се избира пряко от гражданите, гарантира демократичната основа на европейското право. 2.   Парламентът упражнява демократичен надзор върху другите институции на ЕС, и по-специално върху Комисията. Той разполага с правомощия да одобрява или отхвърля номинираните комисари, както

Какво прави Парламентът? Read More »