явления

Извънсъзнателната част на разума

Досега ние показахме на читателя типичните случаи при изпълнението на хипнотичните опити. След тази пред­варителна подготовка ще покажем каква роля играе из­вънсъзнателната област на разума при тези явления. Чо­векът не е творение, надарено само с едно съзнание, в него господства и второто съзнание, което ще наречем „извънсъзнателна област“. На воеки е известен фактът, че по […]

Извънсъзнателната част на разума Read More »

Делови разговори и преговори

1. Дефиниция и характерни черти Деловият разговор е комуникация между хората, които са упълномощени от своите организации да разрешат някакъв проблем. Разговорът е преговаряне (договаряне) на потребности, искания и желания. Преговорите са комуникация, с помощта на която се постига определена цел, като се използват стратегия, тактика, техники, но в рамките на закона и етиката. Разговорите

Делови разговори и преговори Read More »

Анаксимен / 590-525 г. /

Трети представител на Йонийската школа е Анаксимен, роден също в Милет /590 г. и умрял в 525 г. пр. Хр./. За неговия живот и занимания не се знае нищо, освен това, че и той бил написал философско съчинение в проза под името: „periphyseos”, „За природата”, което рано се е загубило. Запазен е все пак само

Анаксимен / 590-525 г. / Read More »

Философията в системата на научното познание

Философията  се отличава от екзактните науки и същевременно има много сходни  черти с тях. За нас е важно да изясним въпроса, към кой раздел в общата класификация на научното познание можем да отнесем философската наука. Философията е родствена на естествените науки, защото нейн обект за изследване и изучаване е и природата. Паралелно с това тя

Философията в системата на научното познание Read More »