ЮФ

Тежест на доказването

Тежест па Д (ТД) – този проблем стои на границата между материалното и процесуалното право. Въпросът за ТД е въпрос за последиците от недоказването. ТД се състои в правото и задължението на съда да приеме за ненастъпила тази правна последица, чийто Юф е недоказан. За съда недоказаният факт е несъществуващ факт. За страните ТД се […]

Тежест на доказването Read More »

Кръг на наследници

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са Кръг на лица, които след откриване

Кръг на наследници Read More »

Откриване на наследство

Откриване на наследство – ЮФ, при наличието на който възн. пр. на наследяване, а именно смъртта на наследодателя, което дава възможност на наследниците му да придобият пр. и задълж. , които той е имал и които не се погасяват със смъртта му. Наследството се открива и в случай, когато се обявява смъртта на едно безвестно

Откриване на наследство Read More »

Искова молба и проверка на редовността й

Същност па иска. 1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец, поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо. 2.  Елементи: а)  искът като процесуално действие е Юф

Искова молба и проверка на редовността й Read More »

Наследодател

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството

Наследодател Read More »

Понятието „основание”при неоснователното обогатяване

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: този термин в ГП се използва с различни значения. Общ приницип в нашето право е, че на никого не е позволено да се обогатява за чужда сметка. Съгласно чл.59 ал.1 от ЗЗД: Вън от горните случаи, всеки, който се е обогатил без основание за сметка на другиго, дължи да му върне онова, с

Понятието „основание”при неоснователното обогатяване Read More »

Поръчителство

Поръчителството е д/р, с който поръчителят се задължава спрямо кр. на трето лице да отговаря за изпълнението на задължението на третото лице – чл.138(1). От това определение е видно, че поръчителството е вид д/р и че с него се обезпечава едно чуждо задължение. Поръчителството има 2 смислови значения – като институт на обл. право и

Поръчителство Read More »

Право на задържане в гражданското право

Въпреки изискуемостта на задължението Дл. има понякога право да задържи дължимото. З-нът признава на Дл. такова право на задържане, ако той има с\у Кр. си изискуемо вземане от същото правно отношение, от което произтича задължението му.Ако такава е обстановката, Дл. може да откаже изпълнение на задължението си до едновременно насрещно изпълнение от страна на Кр.

Право на задържане в гражданското право Read More »

Сключване на договора и преддоговорни отношения

Сключването на договора е постигане на съгласие между две лица по неговите съществени елементи. ФС на сключването. Той е сложен,  защото изисква наличието на два прости ЮФ- волеизявлението на предложителя и волеизявлението на адресата.Едната от страните поема инициативата за сключването му и прави оферта. Тази страна се нарича ОФЕРЕНТ.Другата страна е необходимо да изрази съгласие

Сключване на договора и преддоговорни отношения Read More »

Начало и край на сроковете в гражданското право

Срокът е период от време, определен от правото. Той започва да тече от даден момент, има определена продължителност и изтича в определен момент. Съгласно  чл.114 ал.1 от ЗЗД давността започва да тече от деня когато вземането става изискуемо. Този момент е установен, като начало на давността при облигационите права, за които е предвиден срок за

Начало и край на сроковете в гражданското право Read More »

Действие от чуждо име без представителна власт

Ако едно лице действа от името на трето лице, без да има съответните права, говорим за действия от чуждо име без представителна власт. Такъв случай имаме, както когато не е давана представителна власт, така и когато тя е отпаднала или когато нейния обем е надхвърлен. Съгласно чл.42 ЗЗД лицето, което е действало като представител, без

Действие от чуждо име без представителна власт Read More »

Висяща недействителност

Висяща недействителност –  Освен нищожни и унищожаеми сделки има и сделки с висяща недействителност. В някои случаи законът свързва действителността на сключената сделка с волеизявлението на трето лице. Тук има 2 групи случаи: след като сделката засяга едно лице, необходимо е и неговото волеизявление, или упражняване дадена от закона контролна функция. И в двата случая

Висяща недействителност Read More »

Недействителност на сделките.Понятие и видове.

Има случаи, при които една правна сделка не е съобразена с изискванията на хипотезиса на правна норма. Това може да се отнася до сериозни дефекти в нейното съдържание, във формата, в строежа или в липса на съществени елементи. Обективното право влиза в действие само тогава, когато са спазени неговите изисквания. Недействителни са сделките, които имат

Недействителност на сделките.Понятие и видове. Read More »