юридическо лице

Особени изисквания за борсовите сделки

Особени изисквания за борсовите сделки : в закона те са принципни, а особеностите са в борсовите правилници. 1. Плащанията на борсовите сделки могат да се извършват само по безкасов банков път. 2. Фондовите борси приемат за търговия определени ЦК. Те не могат да преустановяват търговията с определени ЦК, приети за търговия без специално разрешение на […]

Особени изисквания за борсовите сделки Read More »

Административните актове пораждат права и задължения

Задълженията, които произтичат от административните актове следва да бъдат изпълнени. Характерното и типичното изпълнение е доброволното изпълнение. В този случай адресатът на акта-физическо или юридическо лице по своя инициатива изпълнява възложените задължения. За доброволното изпълнение въздейства в психологически план и предвидената възможност за принудително къртене и изпълнение. По този начин адресатът на акта получава психологическо

Административните актове пораждат права и задължения Read More »

Държавното управление в организационен смисъл

Държавното управление в организационен смисъл включва два компонента: Орагни на изпълнителната власт; Изградената в тяхна помощ администрация. Под орган на изпълнителната валст се разбира еднолично, колегиално звено от системата на изпълнителната власт, който притежава държавновластнически правомощия по разгръщане на държавното управление в страната, Според Конституцията на РБългария и Закона за администрацията /ЗА/ органите на изпълнителната

Държавното управление в организационен смисъл Read More »