ЮЛ

Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК

РП важи за вписвания (В), отнасящи се до ЮЛ и еднолични търговци (ЕТ) – когато НА изисква това. На практика най-важното приложно поле па РП е търговският регистър. РП е охранително. Компетентен е окръжният съд по седалището на лицето. На В подлежат разл. обстоятелства, когато НА изисква това. Началното В се отнася до образуването на …

Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК Read More »

Процесуална дееспособност

ПД е признатата от закона възможност на страната лично, със свои действия да упражнява процесуалните си права. Критериите са същите, както за гражданската дееспособност- чл. 16,17. 1. Обща ПД- всички пълнолетни (навършили 18 г.) незапретени лица; могат да извършват всякакви действия по всякакви дела; 2.  Ограничена ПД – непълнолетните (14-18 г.) и ограничено запретените; те …

Процесуална дееспособност Read More »

Способност за наследяване

Способност за наследяване – според ЗН не може да наследява този, който не е заченат при откриване на наследството и който е роден неспособен да живее. Съществува изкл. – да наследяват лица, които са били вече заченати при откриване на наследството -като деца на починалия не трябва да бъдат лишени от наследство само за това, …

Способност за наследяване Read More »

Намеса иа трети лица в процеса

I. Процесуална субституции – чл. 15 ал.2 ГПК 1. Процесуалният субституент (ПрС) с лице, което има право на иск (участва като страна) относно чуждо МатП. Когато такова лице упражнява ПИ, налице е процесуална субституция. ПрС не трябва да се смесва с процесуалния представител (ППр). ПрС е страня но делото, докато ППр не е страна. Процесуалната …

Намеса иа трети лица в процеса Read More »

Активна и пасивна способност при завещанието

Завещателна дееспособност – тъй като завещанието е акт установяващ или прекратяващ гражданско правоотношение необходимо завещателя да е дееспособен. Всяко лице навършило 18г. и което не е поставено под пълно запрещение поради слабоумие и е способно да действа разумно, може да се разпорежда с имуществото си за след своята смърт чрез завещание. Покрива се с общата …

Активна и пасивна способност при завещанието Read More »

Способност за наследяване

Способност за наследяване – според ЗН не може да наследява този, който не е заченат при откриване на наследството и който е роден неспособен да живее. Съществува изкл. – да наследяват лица, които са били вече заченати при откриване на наследството -като деца на починалия не трябва да бъдат лишени от наследство само за това, …

Способност за наследяване Read More »

Наследодател

Наследодател – ФЛ, починало, родено живо, макар да е починало веднага след раждането. Не с необходимо ФЛ да е дееспособно. Наследник – лице, към което преминава имуществото на починалото лице. В зависимост от източника на правото на наследяване, те са наследници по закон и наследници по завещание. Това са лица, които след откриване на наследството …

Наследодател Read More »

Съдържание на правна уредба

Правна уредба – основно в гл. VІ КТ и всички други институти – какви права и задължения определят ИТПО, уговореното между страните. В чл. 124 КТ  работникът/ служителят има две задължения: 1. да изпълнява работата,за която се е уговорил; 2. да спазва установената трудова дисциплина. На пръв поглед това са две отделни задължения. Но по …

Съдържание на правна уредба Read More »

Видове консорциум

Видове консорциум – проявява се в две разновидности: не персонифицирано граждански дружество и ТД. Гражданското дружество не е ЮЛ. Не е самостоятелен участник в търговския обмен. Той няма отделно наименование, с което да се представя пред трети лица, няма отделно седалище, различно oт това на съдружниците, не разполага с отделно имущество и не носи отделна …

Видове консорциум Read More »

Договор за гражданско дружество

С договора за дружество две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. Договорът за дружество е многостранен, неформален договор. Дружеството не е ЮЛ. Целта на този договор е стопанска. При дружеството се осъществява обща дейност. Дружеството при което възнаква една имуществена общност се различава от обикновената …

Договор за гражданско дружество Read More »

Спедиционен договор

Определение – договорът, с който едно лице, наречено спедитор, се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое има, но за сметка на друго лице, означавано като доверител, договор за превоз на товар. Характеристика – консенсуален, двустранен, възмезден и неформален. Сключването на спедиционни договори в определено множество с намерение за извличане на печалба /по занятие/ придава …

Спедиционен договор Read More »

Право на ползване

С термина право на ползване се означава едно от правомощията на собственика по клесическата римска триада.  Смисълът, целта направото на ползване, неговата икономическа функция се свежда до възможността ползвателят на чужда вещ да придобива плодовете от нея, като стане техен собственик. То е ограничено вещно право. Правото на ползване това е правото да се използва …

Право на ползване Read More »

Право на строеж, надстрояване и пристрояване

1.1. Правото на строеж е ограничено самостоятелно вещтно право по – силата на което лицето може да построи сграда /постройка/ в/у чужда земя и да стане изключителен собственик на постройката. Правата на собственост в/у земята и постройката се намират в юридическо единство по силата на чл.92 от ЗС, но чл.63 от ЗС ги разделя на …

Право на строеж, надстрояване и пристрояване Read More »

Собственост.Понятие

Съсобственост имаме тогава, когато една вещ се притежава от две или повече лица. Според някои тя дори предхожда индивидуалната собственост, тъй като оръдията на труда и земите първоначално са принадлежали на племето и рода. У нас общия режим на съсобствеността е уреден вчл.30 – 36 от ЗС; с особени правила се урежда СИО; ЗУТ съдържа …

Собственост.Понятие Read More »

Спиране и прекъсване на давностните срокове в гражданското право

Спиране на давностния срок. Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Има обаче случаи, когато правото на иск не може или не трябва да бъде упражнено поради причина, определена от закона. За това носителят на субестивното право няма вина. Този период, през който правоимащото лице не може да потърси правата …

Спиране и прекъсване на давностните срокове в гражданското право Read More »

Право на собственост.Видове

Един от най – важните критерии за разграничаване на правото на собственост е субектът носител на правото на собственост. Съгласно чл.17, ал.2 от КРБ собствеността е частна и публична. Според чл.2 от ЗС  Собствеността принадлежи на държавата, на общините, на кооперациите и други юридически лица и на граждани. Носители на вещно право на публична собственост …

Право на собственост.Видове Read More »

Собственост на чуждестрани лица

Чужденци и чуждестранни юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя в страната. Забраната по ал. 1 не се прилага при наследяване по закон. Лицата, придобили право на собственост при наследяване по закон, следва да прехвърлят собствеността си в 3-годишен срок от откриване на наследството.(Ал. 3, изм. – ДВ, бр. 59 от …

Собственост на чуждестрани лица Read More »

Прекратяване на представителството

Прекратяване – представителството се прекратява със смъртта на представителя или представлявания. То се прекратява и при поставяне на едно от двете лица под запрещение. Законното представителство се прекратява и при навършване на 14-годишна възраст от малолетното лице или при отмяна на решението на съда, с което едно лице е поставено под пълно запрещение. Прекратяване на …

Прекратяване на представителството Read More »

Представителство в ГПр – възникване и прекратяване. Видове

В едни случаи  представителната власт  се учредява по волята  на представлявания, а в други не е необходимо да бъде изявена воля от него, защото овластяването се поражда от други юридически факти, които се уреждат от отделни правни норми: В ЗЗД  в раздела за представителството е уреден един от юридическите факти, който поражда представителна власт. Това …

Представителство в ГПр – възникване и прекратяване. Видове Read More »