цена

Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск

Приложното поле на ОИ се определя от обезпечителната нужда. ОИ е допустимо: а)  при всички видове искове (чл. 308 ал.2), а не само осъдителни; б)  при защита и на неимуществени прана, а не само имуществени; в)  и за бъдещ иск, а също когато исковото производство е спряно; но нуждата от ОИ отпада, след като решението …

Обезпечаване на бъдещ и на предявен иск Read More »

Защита па съпруга-недлъжник

Защита па съпруга-недлъжннк: а)  СИ трябва да го уведоми за изпълнителния процес. Той може да посочи друг обект на изпълнение. Може да обжалва изпълнителните действия. Може да оспорва вземането на взискателя. Това е процесуална субституция – застъпничество. Той има права, ранни па правата на еъпруга-длъжник, като освен това може и да участва в наддаването при …

Защита па съпруга-недлъжник Read More »

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица

1. СИ прави обявление с данни за имота най-късно 7 дни след описа и оценката (ако те не са обжалвани) и го разгласява чрез поставяне в канцеларията, в кметството п на самия имот. Денят на разгласяването се отбелязва в протокол. 2.  IIII продължава един месец – в обявлението се посочват началният и крайният ден. 3.  …

Публична продан (ПП) – проданта е публична, защото за участие в нея се поканват неограничен кръг лица Read More »

Видове изменение на иска

а)  ИИ по неговия предмет – чл. 116: – като измени основанието, а петитумът остане непроменен; това води до изменение на защитата на ответника. Изменение на основанието съдът допуска с определение, ако това изменение не затруднява защитата на ответника. –  като измени петитума (искането), без да изменя основанието; изменението на петитума се изразява в: искането …

Видове изменение на иска Read More »

Понятие и видове другарство.

Другарство /. Понятие: Др (субективно съединяване па искове) е налице тогава, когато на страната па ищеца или на ответника участват повече от едно лице. Има за цел процесуална икономии и избягване на противоречие между съдебните решения. 2.  Учредяване (възникване): а) още с възникване на процеса – с обща ИМ от или срещу няколко лица; б)  …

Понятие и видове другарство. Read More »

Сключване на сделките на борсата

Членовете на борсата са представени от барсови посредници. Когато определен търговец желае да закупи определено количество стоки, ЦК, валута, той натоварва инвестиционния посредник, който чрез борсовия си посредник сключва сделки на борсата. Продавачите/купувачите не участват лично. Търговецът – купувач/продавач – дава поръчка на борсовия посредник какво количество и на каква цена би желал да закупи/продаде. …

Сключване на сделките на борсата Read More »

Коносамент

Коносамент – издава се при договора за морски превоз (в открито море). Издава се от превозвача и представлява едностранно волеизявление на параходството, с което то се задължава да предаде товара на легитимирания приносител на коносамента – последният джиратар във веригата на джирата. Коносаментът е ЦК, може да е на заповед или поименна, която материализира 2 …

Коносамент Read More »

Договор за наем

С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя вещ за временно ползване, а наемателят да му заплати определена цена. От тази дефиниция се вижда, че м/у страните по договора за наем трябва да се постигне съгласие по два въпроса: 1.Относно вещта която се предоставя във временноползване; 2. Относно възнаграждението /цената/, която наемателя …

Договор за наем Read More »

Задължения на купувача и плащане

Те са три: да плати цената на купената вещ; да получи вещта; да понесе разноските по продажбата; Чл. 200. Купувачът е длъжен да плати цената и да получи вещта. Плащането трябва да стане едновременно с предаването на вещта и на мястото, където то се извършва. Ако продадената вещ дава плодове или други доходи, купувачът дължи …

Задължения на купувача и плащане Read More »

Сключване но договора за продажба/ДП/

Скл. на ДП трябва да отговаря на всички условия за действителност на Договорите изобщо , но за валидното му скл. трябва да бъдат спазени и някои особени правила. Те се отнасят до: – Страните. Всеки правен субект – ФЛ и ЮЛ, може да бъде страна по ДП, но при някои ДП определени лица не могат …

Сключване но договора за продажба/ДП/ Read More »

Продажба със запазване на собствеността

Страните могат да уговорят, че купувачът ще стане собственик на продадената му на изплащане движима вещ само ако и след като изцяло изплати нейната покупна цена. При такава уговорка продавача запазва собствеността в/у движимата вещ, която продава на изплащане, съгл. Чл.205 от ЗЗД. Съгласно чл.205 ал.1 от ЗЗД При продажба на движими вещи на изплащане …

Продажба със запазване на собствеността Read More »

Обща характеристика на продажбата

Обща характеристика. Продажбата е важен способ за осъществяване движението на материалните блага, за реализиране на стопанския оборот. Тя е една от най-разпространените сделки и е основно средство, възникнало още в древността за осъществяване на разменните отношения. С нея продавачът се задължава да даде на купувача една вещ, а купувачът да плати на продавача нейната цена. …

Обща характеристика на продажбата Read More »

Съдържание на ипотечното право

То се определя в чл.173(1) – правото на кредитора на предпочитателно удовлетворение от цената на ипотекирания имот. Кр обаче разполага и с едно допълнително право: право да не допуска влошаване на ипотекирания имот. Собсвеникът може да упражнява всички свои правомощия, които не увреждат кредитора, не стесняват правото му на предпочитателно удовлетворяване. Кр. има интерес имотът …

Съдържание на ипотечното право Read More »

Други особени залози

1. Залог в/у вемания. Учредява се с договор. Негов предмет е не вещ, а право на вземане. Могат да се залагат само прехвърлими вземания. Такива са всички вземания – условни, срочни, за заместими и незаместими престации и т.н. освен тези, които по разпореждане на закона, на договор или по естеството си не могат да съставляват …

Други особени залози Read More »

Залог

Изпълнението на едно задължение може да бъде обезпечено с една движима вещ, така че кр. да има право при неизпълнение да се удовлетвори от цената на вещта по предпочитание пред другите кр. на същия дл. Това обезпечение на кр. съставлява неговото заложно право. Както е известно, цялото имущество на дл. служи за общо обезпечение на …

Залог Read More »

Жена-Водолей и мъж-Дева

За госпожа-Водолей, да живее с нея, да я напусне или просто да не и обръща внимание. Тя, от своя страна, от самото начало ще знае отлично коя от алтернативите предпочита и решението и ще бъде не­поколебимо. Двамата често ще се карат, дори ще се разделят, убеж­давайки се, че този път решението им е окончателно, но …

Жена-Водолей и мъж-Дева Read More »

Във Варна са задържани петима, посегнали на полицаи

Двама служители на реда са пострадали при опит да прекратят саморазправа Снощи към 19,30 часа в Трето РУ-Варна е получен сигнал за сбиване в ж.к. “Възраждане”, в което участвали около десетина души. Незабавно към адреса са насочени 3 автопатрула, които прекратили боя. На място служителите на реда изяснили повода за разправията – изяснено е, че …

Във Варна са задържани петима, посегнали на полицаи Read More »

Сключване на договора и преддоговорни отношения

Сключването на договора е постигане на съгласие между две лица по неговите съществени елементи. ФС на сключването. Той е сложен,  защото изисква наличието на два прости ЮФ- волеизявлението на предложителя и волеизявлението на адресата.Едната от страните поема инициативата за сключването му и прави оферта. Тази страна се нарича ОФЕРЕНТ.Другата страна е необходимо да изрази съгласие …

Сключване на договора и преддоговорни отношения Read More »

Цигари на бройка в столицата и 5000 кутии без бандерол в Дулово задържаха митничари

Голямо количество нелегални цигари задържаха митнически служители при два отделни случая от последното денонощие. При проверка в ателие – офис в столицата митничарите откриват 2050 къса цигари, опаковани по единично в комплект с кибритена клечка. Продукцията се предлагала чрез интернет – сайт и се продавала в кутии от по 50 или 100 бройки на цена …

Цигари на бройка в столицата и 5000 кутии без бандерол в Дулово задържаха митничари Read More »