характеристики

Актуализация на оценката на риска

Оценката на риска е постоянен във времето процес. Тя трябва да се преразглежда при: промени в условията на труд по работните места и длъжностните характеристики; промени в технологията и технологичното оборудване; промени в организацията на труда; промени в  нормативната база; злополука, водеща до трайна нетрудоспособност или смърт; нови данни от измервания. Логическите етапи на последователност […]

Актуализация на оценката на риска Read More »

Задължения и отговорности на звената и длъжностните лица

От изключителна важност за създаване на култура за безопасност и ефективност на СУБЗР е изискването работещите на всички нива във фирмата да знаят своите задължения и отговорности за осигуряване на БЗР, както и да са на ясно как техните действия или бездействия влияят на ефективността на СУБЗР. Тези задължения и отговорности трябва да кореспондират и

Задължения и отговорности на звената и длъжностните лица Read More »

Мениджмънт на проекти

Проектът е система от дейности със следните основни характеристики: G    имат определен хоризонт във времето; G    водят до постигане на определени резултати; G    създават ново качествот.е.предизвикват промяна; G    подлежат на планиране и контрол. При разработване на проекти се следва следната хипотетична последователност: На 1-во ниво се разработва стратегията, тя осигурява политиката в определен сектор. На

Мениджмънт на проекти Read More »

Селекция на пакет от акции

Селекция на пакет от акции – това може би е най-важната част от инвестиционната програма на всеки инвеститор решил да инвестира в портфейл. Тук се определят основните изисквания към акциите в тяхната взаимообвързаност и онези акции, чиито характеристики в съчетание с характеристиките на другите акции осигуряват по-добра възвращаемост или рискованост на общата съвкупност, в следствие

Селекция на пакет от акции Read More »

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър

Според някои специалисти малък е онзи бизнес, който предприемачът е създал с намерението и виждането, че няма впоследствие да бъде разширяван. Други смятат, че малък е всеки бизнес, преди да е достигнал нивото на организационната си зрелост. Привърженик на такова становище е и американският учен, който изследва организационната структура на фирмите L. Greiner (Лари Грейнър).

Модел за растеж на фирмата на Л. Грейнър Read More »