svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Класификация на гражданско правните норми според интереса.Повелителни / императивни/ и диспозитивни гражданско правни норми.

Повелителните правни норми се наричат още  „норми от публичен ред”. Повелителните правни норми са тези, които засягат общонационални интереси. Техен характерен белег е, че адресатите са длъжни да ги спазват и неспазването им води нищожност на правните действия. Не се допускат никакви отклонения от тях. В Гражд. Законодателство преобладават диспозитивните правни норми, за разлика от търговското право.
Диспозитивните правни норми са също задължителни правила за поведение….

Read More

Контролен съвет

Контролен съвет – ОС избира членовете на КС измежду членовете на К. Мандатът им е тригодишен. КС избира от състава си свой председател. Членовете на КС отговарят солидарно за вредите, които виновно са причинили на К. Функцията на КС е да проверява дейността на К. Допустимо е членовете на КС да участват в заседанията на УС със съвещателен глас. КС отчита своята работа пред ОС….

Read More

Потребителско поведение в у-ята на определеност и определяне функцията на полезността

Изходно у-е за изучаването на потребителското поведение е даването на отговора на въпроса какви видове стоки консумира потребителят. Като основен критерии за извеждането на подобно разграничение се определя времето. В този аспект се формират 2 основни групи: стоки за еднократна и стоки за многократна употреба.

Функцията на полезността като цяло се представя като числова стойност, определяща равнището на удовлетвореност за дадена крива на безразличието. Ако се…

Read More

Класификация на костите

В зависимост от  разположението (топография) и функцията им, костите се описват в две основни групи:

I. Осев скелет – Skeleton axiale

1. Череп – Cranium

2. Гръбначен стълб – Columna verntebralis

3. Кости на гръдния кош – Ossa thoracis

II. Добавъчен скелет – Skeleton apendiculare

  1. Кости на горен крайник – Ossa memri superior

Кости на долен крайник – Ossa memri inferioris

Read More