svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Атакуване на порочни СС(Съдебна спогодба)

При СС се напластяват три акта – договорът за спогодба, определението на съда, с което се утвърждава договорът и определението, с което се прекратява делото. Естеството на тези актове е различно и затова способите за тяхното атакуване са различни:
а)  СС не подлежи на обжалване и не може да се атакува чрез извънредните способи, защото е договор. Ако е порочна, тя може да бъде атакувана по…

Read More

Управление и разпореждане с лично имущество

Според чл. 24 СК всеки от съпрузите може да се разпорежда с личното си имущество спрямо трети лица и спрямо другия съпруг. Тук съпрузите са свободни. Те могат да извършват такива действия и помежду си. Възможен е и договор за прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Но това води до включване на имота в СИО. По силата на чл. 19 СК имотът…

Read More

Сключване на договора и преддоговорни отношения

Сключването на договора е постигане на съгласие между две лица по неговите съществени елементи.
ФС на сключването. Той е сложен,  защото изисква наличието на два прости ЮФ- волеизявлението на предложителя и волеизявлението на адресата.Едната от страните поема инициативата за сключването му и прави оферта. Тази страна се нарича ОФЕРЕНТ.Другата страна е необходимо да изрази съгласие чрез приемане и се нарича приемащ, АДРЕСАТ НА ОФЕРТАТА.
Предложението.То е волеизявление…

Read More

Договор.Понятие и видове

ОО могат да възникнат по волята на страните. Правно средство за установяване, изменение и прекратяване на ПО е правната сделка.
Тази изявена воля е техен източник. Всяка правна сделка следователно включва по необходимост във ФС едно или няколко изявления, насочени към установяване, установяване или прекратяване на едно ПО.
Когато ФС на правната сделка се изчерпва с волеизявлението на един само правен субект, правната сделка е ЕДНОСТРАННА ,…

Read More

Представителство.Понятие

При представителството е налице едно усложнение във ФС на сделката. Вместо едно лице да прави волеизявлението и правните последици да настъпят за него, тук едно лице прави волеизявление, а правните последици настъпват за друго лице. Представителството е правоотношение между две лица, по силата на което едно лице е оправомощено да извършва правни сделки от името и за сметка на трето лице. По силата на представителството…

Read More

Частична недействителност

Когато правната сделка в цялост страда от порок, водещ до нищожност или дал основание на съда да я унищожи, последиците са ясни. Частична недействителност имаме, когато недействителността засяга само част от ФС. Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и…

Read More

Унищожаеми сделки – понятие и основания.

Унищожаема е тази правна сделка, която поражда целените от страната или страните правни последици, но те могат да бъдат отменени по искане на определено лице в случаите визирани в закона. До унищожаването й съответната правна сделка е напълно действителна. Унищожаването й има обратно действие. Само съдът може да унищожи конкретна правна сделка чрез иск от една от страните или чрез възражение в заведеното дело. Правото…

Read More

Привидни и прикрити сделки.

В чл. 26 ал.2 ЗЗД са предвидени няколко основания за нищожност, при които правните субекти извършват сделката при такива съществени отклонения от изискванията на закона, че или изобщо липсват най-важните елементи от състава на сделката – волеизявлението или съгласието при двустранните сделки, или волеизявленията са опорочени по съдържание, по форма, съзнателно не са насочени към пораждане на правни последици на даден вид сделка. Основанията по…

Read More

Видове сделки

Според броя на волеизявленията правните сделки се делят на:
Едностранни правни сделки – е тази, която съдържа в своя ФС волеизявлението само на едно лице. Без значение е в този случай дали имаме волеизявление, което се нуждае от приемане или не. Тук се включват 2 вида волеизявления: такива, които засягат само правната сфера на изявителя на волята и такива, които засягат правната сфера на трето лице,…

Read More