формулата

Модели за пасивна и активна капиталова алокация

Пасивни модели Купи и дръж – Buy and hold Съотношение между акции и облигации – 60:40. Капиталовата алокация е защитата на 40 лв. облигации, а не в процент от съотношението. Чист рисков доход се намира по следната зависимост: Ws = bs / bs . dm Ws  – дела на акциите в портфейла bs- чистият рисков […]

Модели за пасивна и активна капиталова алокация Read More »

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации

1. Особености на облигациите като инвестиционен носител – най-важната особеност е фиксираността на доходите, която осигурява облигацията. При облигациите инвеститорът се интересува от относителната стойност на получаваните доходи. Основните характеристики, които го интересуват са: възвращаемост, рискованост и ликвидност. 2. Измерване на възвращаемостта на облигациите – възвращаемостта на облигациите обикновено се приема за лесно уловима, но

Портфейлен анализ и изграждане на портфейл от облигации Read More »

Измерване на риска на облигациите и дюрация

Измерване на риска на облигациите – проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления: – риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент – риск, породен от неплатежоспособността на длъжника – риск, породен от обратното изкупуване на облигациите. Дюрация – през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията

Измерване на риска на облигациите и дюрация Read More »

Антиинфлационна политика

Измерване на инфлацията – практически се осъществява чрез ценовите индекси като съотношение между сегашната цена за една и нейната предишна цена. Най-често инфлацията се изчислява на базата на стоки. И с формулата: И = Ц1 – Ц0 Ц0 И – процентния измерител на инфлацията Ц1 – индексът на потребителските стоки през текущата година Ц0 –

Антиинфлационна политика Read More »