форма

Белези на административната принуда

Белези на административната принуда: 1. тя е външно психическо или физическо въздействие върху съзнанието и поведението на адресатите на АПН; 2. тя е правна принуда – уредена е от ПН; 3. тя е вид държавна принуда – осъществяа се от държавни органи или органи, приравнени на тях; 4. тя е административна, защото по правило се …

Белези на административната принуда Read More »

Предмет на удостоверяване и издава се по молба

Предмет на удостоверяване могат да бъдат всякакви правни сделки, дори когато НА не е условие за валидност на сделката. Издава се по молба на лицето, чиято сделка се удостоверява. Заедно с молбата се представя проект за НА в два (или повече) екземпляра (чл.474 ал. 1). След като се спази производството, проектът ще се превърне в …

Предмет на удостоверяване и издава се по молба Read More »

Действие на реабилитацията

Действие на реабилитацията: 1) Възстановяването е заличаване и отменяне занапред на последиците, които законът свързва с обявяването в несъстоятелност. 2) Реабилитацията засяга както ЕТ, така и неограничено отговорен съдружник. Предпоставки за възстановяването – 2 алтернативи: 1) Да са изплатени  напълно всички вземания. 2) Несъстоятелността се дължи на неблагоприятно изменили се икономически условия. Законът забранява да се възстановява длъжник, осъден …

Действие на реабилитацията Read More »

Същност на иска

1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец, поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо. 2.  Елементи: а)  искът като процесуално действие е Юф на ПсП. Условията …

Същност на иска Read More »

Отменяне на завещанието

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт. 1. Изрична отмяна – …

Отменяне на завещанието Read More »

Саморъчно завещание

Саморъчно завещание – изцяло написано на ръка от завещателя, датирано и подписано от него. Има недостатъци – може да се направи прибързано завещание; завещанието може да се изгуби, унищожи. Но тази форма е удобна и леснодостъпна, защото е безплатна. При оспорване автентичността на завещанието ползуващият се от него, трябва да докаже, че то е ръкописно …

Саморъчно завещание Read More »

Нотариално завещание

Нотариално завещание извършва се от юрист. То е официален писмен документ. Дава по голяма гаранция за волята на завещателя и за точното и изпълнение. Това е специален акт. 1. Спазват се строго определени изисквания :  При извършване на завещанието нотариусът е длъжен да се увери в самоличността и дееспособността на завещателя. Самоличността на непознатите лица …

Нотариално завещание Read More »

Искова молба и проверка на редовността й

Същност па иска. 1. Искът е процесуално действие, чрез което едно лице, наречено ищец, поставя началото па конкретно исково дело, като иска от съда да призове ответника на съд, да разгледа формулирания и исковата молба правен спор и да го разреши със сила на пресъдено нещо. 2.  Елементи: а)  искът като процесуално действие е Юф …

Искова молба и проверка на редовността й Read More »

Делба, извършена приживе

Обикновено делбата става след смъртта на наследодателя, тоест след откриване на наследството и се извършва от самите наследници. Но наследодателя може и приживе да раздели имотите си между наследниците – с цел да предотврати спорове между наследниците след смъртта си да избегне евентуални съдебни процеси 1. Делба – дарение – договор между наследодателя и наследниците …

Делба, извършена приживе Read More »

Отменяне на завещанието

Отменянето на завещанието винаги самостоятелен последващ правен акт на завещателя /трябва да е дееспособен/. Завещанието изразява последната воля на завещателя и затова до деня на смъртта си той може да го отмени по всяко време. То може да бъде отменено изцяло или писмено с ново завещание или с особен нотариален акт. 1. Изрична отмяна – …

Отменяне на завещанието Read More »

Саморъчно завещание

Саморъчно завещание – изцяло написано на ръка от завещателя, датирано и подписано от него. Има недостатъци – може да се направи прибързано завещание; завещанието може да се изгуби, унищожи. Но тази форма е удобна и леснодостъпна, защото е безплатна. При оспорване автентичността на завещанието ползуващият се от него, трябва да докаже, че то е ръкописно …

Саморъчно завещание Read More »

Прекратяване на индивидуалното правоотношение

Правното предназначение на закрилата  при уволнение се състои в получаването на предварително разрешение от държавен орган или получаването на предвиденото разре шение от синдикален орган.Разрешението или съгласието се иска писмено от работода теля и трябва да се получи в писмена форма от компетентния държавен или синдикален орган.Разрешението или съгласието дадено в устна форма е недействително …

Прекратяване на индивидуалното правоотношение Read More »

Задължения на наредителя

Задължения на наредителя: 1) Да осигури покритие. 2) Да заплати разноските на банката и обезщетение за вреди, ако е понесла такива. 3) Да заплати лихва и възнаграждение. 1.5. Форма на плащането. 1) Ако преводът е вътрешнобанков, се включват и двете записвания, които банката прави по двете сметки – фактическият състав има 3 елемента. 2) Ако плащането е междубанково, се включва освен …

Задължения на наредителя Read More »

Понятие, форма и съдържание на чека

Общи бележки. Правната уредба е в чл. 539-562 ТЗ. Чекът е произлязъл от менителницата, а и законът предвижда субсидиарно приложение на правилата за менителницата – чл. 562. 2. Характеристика. 2.1.Чекът е ЦК. 1) Той може да бъде на заповед, поименен или на приносител. а. Ако чекът е издаден в полза на определено лице – значи е на …

Понятие, форма и съдържание на чека Read More »

Особености на джирото (разграничение с цесията)

Особености на джирото (разграничение с цесията): 4.1. Джирото се смята за едностранна сделка, която се извършва от джиранта (цесията е договор). 4.2. За джирото се изисква писмена форма. То трябва да се запише на гърба на менителницата. Ако гърбът е малък то се записва на лист неподвижно закрепен за менителницата наречен алонж. Другото название на джирото …

Особености на джирото (разграничение с цесията) Read More »

Менителнични ефекти.Понятие, видове, форма и съдържание

1. С термина “менителнични ефекти” се означават 3 типа ЦК – менителница, запис на заповед, чек. Синоним на менителница са “трата” и “полица”. “Полица” обаче може да се схваща и като запис на заповед. Според проф. Герджиков “трата” се означава акцептираната менителница в отношенията между издателя и платеца, а в отношенията издател – ремитент менителницата …

Менителнични ефекти.Понятие, видове, форма и съдържание Read More »

Сключване и форма- превозни документи.Сключване на договора.

Офертата се прави от изпращача. Поставя се въпросът дали договорът е реален или консенсуален – зависи какъв е конкретният превозен договор. При железопътен и крайбрежен превоз предаването на товара е елемент от фактическия състав – договорът е реален, трябва да се предаде и приеме товарителницата.Товарителният запис е ценна книга, който се издава от товародателя и …

Сключване и форма- превозни документи.Сключване на договора. Read More »

Поръчка за договор

С договора за поръчка довереникът се задължава да извърши за сметка на доверителя възложените му правни действия. Следователно страни по него са доверител(лицето, което овластява друго лице да извърши определени правни действия) и довереник (лицето, което извършва правните действия). В едни от случаите тези правни действия се извършват от името и за сметка на доверителя, …

Поръчка за договор Read More »

Отметнина

Страните могат да придават на задатъка най- напред значението на пишманлък- да уговарят, че всяка страна може да се откаже от д-ра до изпълнението му, стига да жертва задатъка, който е дала, респ. да върне полученият в двоен размер. На задатъка е възложена тогава функцията на „пишманлък“, на „отметнина“. Страните могат да уговорят, че този, …

Отметнина Read More »