фирмената политика

Комитет по условията на труд/Групи по условия на труд

Основен принцип на политиката на фирмата за БЗР и важен елемент на СУБЗР е сътрудничеството по въпросите на безопасността и здравето между работодателя, ръководния персонал и работниците или техните представители . Активното участие на работниците в управлението на БЗР чрез комитетите по условия на труд може да бъде изключително полезно. Процесът на разработване и реализация […]

Комитет по условията на труд/Групи по условия на труд Read More »

Политика по БЗР

Политиката по БЗР определя общите насоки и цели на фирмата по отношение осигуряването на БЗР, изразени от неговото висше ръководство съгл.чл.14 от ЗЗБУТ. Тя включва ангажиментите на ръководството относно: интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата; поставяне, обявяване  и постигане на високи цели за безопасност и здраве при

Политика по БЗР Read More »