svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Видове Връзки с обществеността според функционално-целевия си признак

Според функционално-целевия си признак Връзките с обществеността се подразделят на лоялни и нелоялни. При лоялните се цели да се представи стопанското предприяти откъм позитивната си страна, а именно: процъфтяващо, авторитетно, стабилно финансово, популярно, неговата стокова продукция или предлаганите услуги са с високо качество, получили са признание сред специалистите, има отзиви за спечелени награди на международни изложби, борси и т.н. Лоялните Връзки с обществеността се ръководят…

Read More

Административното право

Административното право, като самостоятелен правен отрасъл, се характеризира със свой предмет и метод на правно регулиране. Предметът на административното право е свързан с регулирането на обществените отношения, които възникват, изменят се и се прекратяват, при разгръщане на държавното управление в страната, което най-общо може да се определи като подзаконова юридиковластническа дейност по общо ръководство, организация и контрол във всички сфери на обществения живот.

Административното…

Read More

Дирекция “Финансово-счетоводна дейност, бюджет и планиране“

във връзка с финансово-счетоводната дейност:

  • дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити по изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и финансовите отчети;
  • организира единна счетоводна отчетност в системата на министерството;
  • осигурява данните и изготвя ежемесечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета на министерството, както и обобщава данните за цялата система, които предоставя в Сметната палата и…

    Read More