svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Пени акции (penny stocks)

Както показва самото име, това са акции, чиято цена се изчислява в пенсове. Под това название попадат акциите на Лондонската фондова борса с котировка под 1?. Обикновено толкова ниска стойност притежават дялове на компании с незадоволително финансово състояние. Тези акции имат силно спекулативен характер, тъй като крият много голям риск за инвеститора в случай, че фирмата не успее да се справи със затрудненията и фалира. Ако обаче компанията успее…

Read More

Избор на инвестиционен мениджър и управление на взаимоотношенията мениджър

Избор на инвестиционен мениджър и управление на взаимоотношенията мениджър – клиент – основна функция на инвестиционните мениджъри и фирмите за управление на портфейла е да осигурят изпълнения на изискванията на клиентите чрез съставяне, проучване, портфейлно конструиране, модифициране, ревизиране и оценяване. Подходящият мениджър трябва да отговаря на някой изисквания – той трябва да осигури навременни и ефективни услуги, трябва да съумее да изгради взаимоотношения на безусловна…

Read More

Финансово състояние на предприятието

Информационни източници за оценка на финансовото състояние. Показатели за оценка на ликвидността, платежоспособността, риска и ефективността и рентабилността.

 Финансово състояние на предприятието. Информационни източници за оценка на финансовото състояние.

 Финансовото състояние на предприятието е интегрален израз на неговото комплексно функциониране.

 Финансовия мениджър е длъжен да извършва анализ и да оценява резултатите от дейността по капиталовото бюджетиране, финансирането и дивидентната политика. Това е необходимо, за да се знае точно какво е…

Read More