физическо лице

Лични застраховки

2. Застраховки “живот” и “злополука”. 2.1. Предмет на застраховката – живота, здравето, телесната цялост, трудоспособността на застрахования. Тези застраховки са по начало договорни, но има и някои изключения. Застраховките “живот” и “злополука”, които превозвачите при обществения транспорт сключват са задължителни. 2.2. Особености на личните застраховки: 1) Страните по застрахователния договор са само физически лица. Допустимо е обаче, макар и …

Лични застраховки Read More »

Наследственоправни отношения

Наследственото право е този дял от ГПр, който регулира имуществените отношения пораждащи се по повод смъртта на едно физическо лице и свързаното с нея преминаване на неговото имущество към други субекти определени в закон или по волята на починалия/чрез завещание/. Тъй като наследственото право регулира само имуществени отношения трябва да уточним понятието имуществени отношения, а …

Наследственоправни отношения Read More »

Правоприемство – понятие и видове

При всяко производно придобивно основание възниква правоприемство. При него правоотношението възниква м/у две лица едното се нарича праводател и е необходимо да притежава определено субективно право. Насрещната страна, която придобива субективното право притежавано или изведено от правото на праводателя се нарича правоприемник. Правоприемството не настъпва, когато производното придобивно основание загуби правоното си действие с обратна …

Правоприемство – понятие и видове Read More »