svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Икономическа класификация на данъка

Ако в основата на разграничението се постави икономическия ресурс на данъка може да се обособят: подоходен данък; данък върху капитала; данък върху разходите.

Разграничението между данъка върху дохода, данъка върху капитала и данъка върху разходите е безспорно.

Използването на икономическите критерии като основа на разграничението между данъка върху дохода, данъка върху капитала и данъка върху разходите дава възможност да се направят нови разграничения…

Read More

Данъчна пoлитикa в областта на малкия бизнес

Провежданата от 1997 г. правителствена данъчна политика е насочена към подобряване на бизнес средата в страната. Конкретен инструмент на данъчна политика до средата на 2001 г. е поетапното намаляване на данъчната тежест чрез промени в данъчните законu.

Закон за корпоративното подоходно облагане. През 2000 г. данъкът върху печалбата за фирмите с облагаема печалба над 50 000 лв. бе намален с 2 % в сравнение…

Read More

Административноправен статут

Физическите лица са основен субект на административното право, като техния административноправен статут и гражданското им състояние обхващат комплекс от норми, които уреждат гражданството на лицата, правото им на име, постоянен и настоящ адрес, ЕГН. Правната уредба се съдържа в Конституцията, Закона за българското гражданскво, Закон за гражданската регистрация.

Граждаството от правна гладна точка е правно отношение между едно лице и дадена държава, където то…

Read More

Данък върху доходите на физическите лица

Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху доходите на ФЛ. С този данък се облагат доходите на ФЛ, доходите на предпр., на ЕТ и доходите на някой предприятия, които са ЮЛ. Облагаем е общият годишен доход и за данъчна година се приема календ. година. На облагане подлежи доходът, получен…

Read More