„Хоризонтална“ индустриална политика

Тя е свързана с развитието на междуиндустриалното коопериране и предвижда прилагането на следните мерки: -стимулиране на контактите между индустриите за изслед­вания, насочени към  повишаване на   конкурентоспособностга; -стимулиране на трансфера на фундаментални знания към индустриална приложимост; -насърчаване търсенето на технологични продукти и раз­работването на съответни технологични стандарти, мо­дерни комуникации и технологична ориентация; -подобряване на технологичната основа …

„Хоризонтална“ индустриална политика Read More »