svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Задължение да се предаде вещта

Да се предаде продаденат вещт по своята същност означава да се направи вс. необходимо тя да влезе във фактическата власт на купувача, той да бъде поставен във фактическата възможност да я използва. Това е материално действие по изпълнението на договора.
Предаването се осъществява, чрез ефективното физическо връчване на вещта. Приравнено към него е предаването на товарителницата, коносамента или др. подобен документ за стока.
Продадената вещ може да…

Read More

Особени залози

Чл.161 от ЗЗД гласи правилата на тази глава не отменяват особените разпореждания на други закони за учредяването и действието на залога. Тези особени разпореждания съществуват и предвиждат особен ред за учредяване на заложнота право.. Характерната особеност на тези залози се свежда в следното:1. те възникват по силата на закона и 2.предаването на заложените вещи не е условие за пораждане на заложното право.
Повечето особени залози са…

Read More

Видове владение

С оглед на обема на фактическата властвладението бива:
-пълно владение- тогава, когато владелецът упражнява такава фактическа власт, такива въздействия върху вещта, каквито може да извършва и собственикът. Владелецът в пълен обем владее ползва и се разпорежда с владяната от него вещ.е
-ограничено владение: владелецът осъществява фактически действия, които по обем съответстват на едно ограничено вещно право, напр. право на строеж , право на ползване и др. възможно…

Read More