удостоверявания

Специфична правна последица от нотариалните удостоверявания

Специфична правна последица на НУ е тяхната обвързваща (законна, формална) доказателствена сила. 11. Общи правила на НП 1.  Страна на НП е лицето, от чието име се иска НУ и за което настъпват изгодните последици от НУ. Страната може и да не участва лично в НП. Участващо в НП лице е това лице, чието лично …

Специфична правна последица от нотариалните удостоверявания Read More »

Условие за валидност на нотариалните удостоверявания

Условие за валидност на НУ е писмената форма. Всяко НУ има за необходима своя последица нотариален документ. Това е документ, който материализира НУ. По естеството си НД са официални свидетелстващи документи. НУ са изявления за знание (не волеизявления). Ползват се с доказателствена сила, но не със СПИ.

Нотариални производства

Нотариални са течи охранителни производства, по реда на които се издават нотариални удостоверявания (НУ). НУ са писмени свидетелстващи изявления на нотариусите, издадени в пределите па тяхната компетентност и по предписан от закона ред, които установяват с обвързваща доказателствена сила удостоверените от тях обстоятелства.