теория

Сила на присъдено нещо.Зачитане

1.  Понятие Въпросите за СПН и за правото на иск са най-трудните в теорията, защото свързват материалното право с процеса. Правото на иск възниква в МатП и се упражнява в процеса – исковата молба е само едно (но не единственото!) действие, с което се упражнява това право. СПН е правна последица на Р, която въздейства […]

Сила на присъдено нещо.Зачитане Read More »

Сваляне на предисторията.Периодизацията на есторическият процес.

Предначертаното от Небесния Отец е подарило на човечеството големи възможности. Но осъществиха ли се тези възможности в действителност? Съвпада ли божественото предначертание с човешкото изпълнение в реалната история? Все още не – това може да го твърдим предварително. И нещата не са само в това, че в осъществяването на предначертаното може да се намесва невярно

Сваляне на предисторията.Периодизацията на есторическият процес. Read More »

Надлежни страни на иска

Процесуалната легитимация по установителните искове по принцип е сравнително по-широка, отколкото по осъдителните и потестативните. Съгласно Решение № 11/1979 г. по гражд. д. 782/78 г., III г.о. производството не е допустимо, когато ищецът не е титуляр на правото, респ. не е страна в правоотношението, съществуването или несъществуването на което иска да установи. По-разпространено е схващането,

Надлежни страни на иска Read More »

Сключване на договора

Когато предложението се приеме тогава се постига съгласие м\у двете страни. Съгласие (consensus) наричаме съвпадането на волеизявлението на двете страни по съдържанието.Липсата наричаме разногласие(dissensus).То трябва да обхваща всички съществени страни на д-ра. Но, ако трябва да се постигне и съгласие и по несъществените елементи, то тогава съгласието по тях НЕ води до сключване на д-ра.Несъгласието

Сключване на договора Read More »

Обекти на правоотношенията.Понятие и видове

1.1. Понятие: Обектът на гражданското правоотношение се отнася към дискусионните понятия в теорията на правото. Гражданските правоотношения се характеризират с два взаимносвързани елемента: субекти и обекти, без които това правоотношение не може да съществува. Обектът на правоотношението служи за задоволяване на определен от закона интерес на правните субекти. Обектът на правоотношението може да бъде обект

Обекти на правоотношенията.Понятие и видове Read More »

Черни дупки

Терминът черна дупка се появи съвсем наскоро. Той бе изкован през 1969г. от американския учен Джон Уилър като графично описание на една идея, която ни връща назад поне 200 години по времето, когато имаше две теории за светлината: едната, подкрепяна от Нютон, беше, че светлината е съставена от частици; другата — че е съставена от

Черни дупки Read More »

Природата на Вселената

Живеем в един объркан свят. Искаме да открием смисъла на това, което ни заобикаля,и да запитаме: Каква е природата на Вселената? Какво е нашето място в нея и къде сме и откъде идваме? Защо Вселената е такава, каквато е? В опит да намерим отговор на тези въпроси си създаваме някаква „картина на света“. Такава картина

Природата на Вселената Read More »

Принцеп на неопределеността

Успехите на научните теории и особено на Нютоновата теория за гравитацията накарали френския учен маркиз Дьо Лаплас в началото на XIX в. да покаже, че Вселената е напълно детерминистична. Лаплас предположил, че трябва да същест­вува система от научни закони, които позволяват да предвидим всичко, което ще се случи във Вселената, ако знаем с точност състоянието

Принцеп на неопределеността Read More »

Наивна диверсификация

Наивна диверсификация – Диверсификацията се отличава от портфелирането, като метод за управление на риска, въпреки че тя е родоначалник на портфейлната теория и практика. Наивната диверсификация се прилага и в наши дни. Същността и се състои в дисперсията като материал на риска, друга особеност е еднаквия дял от богатството, който се влага в различни активи.

Наивна диверсификация Read More »

Еволюция на портфейлната теория

Развитието на портфейлната теория започва с теорията на Марковиц. През 50-те години на нашия век претърпява драстично развитие за последните 40 години. Особеност при еволюцията на портфейлната теория е това, че не съществъват спорове относно предмета, обхвата, задачите и целите на тази наука, а споровате са относно методите за постигане на целите и задачите. В

Еволюция на портфейлната теория Read More »

Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск

В икономическата литература понятието „риск“ се употребява нееднозначно: * математическото схващане разглежда риска като игра на шансове * застрахователната наука разглежда риска като „възможност за настъпване на определено събитие, което предизвиква щета“ Поради спецификата на инвестиционната теория нито математическото нито застрахователното схващане за риск са приложими според следните причини: – финансово – инвестиционната практика е

Портфейлът като метод за управление на инвестиционния риск Read More »

Теоретични корени на дивидентите

В основата на дивидентната политика стоят 3 теории: Теория за резултата – приема , че дивидентите трябва да бъдат следствие от процеса на вземане на решение за инвестиране на капитала.Дивидентната политика е пасивен потенциал и като дивидент трябва да се изплащат печалби , които остават след финансирането на проектите за инвестиране.Причината за приложимостта на тази

Теоретични корени на дивидентите Read More »

Оптимизиране на капиталовата структура

Фр.Модилиани и М.Милър първи разработват съвременна теория на капиталовата структура съответстваща на глобалната цел, която следват.Тя се изразява чрез т.нар.целеви коефициент на дълга.Когато става дума за политиката на капиталовата структура, вземането на решение се проявява на пълен анализ на бизнес риска.Този анализ започва с изследване на характеристиките на входящи и изходящи фирмени пазари.Анализът на бизнес

Оптимизиране на капиталовата структура Read More »

Общоикономическо съдържание на държавните разходи

Общоикономическо съдържание на държавните разходи: като понятие на финансите те са форма за преразпределение на националния доход и продукт; за държавата разходите са основен инструмент за намеса и участие в обществения живот; държавните разходи са част от националния доход, която се изземва и разпределя в съответствие с интересите на цялото общество. 2. Класификация на държавните

Общоикономическо съдържание на държавните разходи Read More »

Стокова теория за стойността (класическа теория) и количествена теория за парите

Класиците обясняват промените в стойността на парите без да се интересуват от потреблението, спестяването, инвестирането, растежа и равнището на дохода (а това са най-важни фактори днес). Класиците приемат, че не е възможно общо свръхпроизводство или предлагането създава свое собствето търсене. Когато парите (монетите) са пълноценни, т.е. от злато или благороден метал, тяхната стойност зависи главно

Стокова теория за стойността (класическа теория) и количествена теория за парите Read More »

Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството

Предприемачеството е сравнително ново понятие и е обект на изследване от страна на учените едва от началото на 20 век. Но това не означава, че то, като характеристика на човешката дейност, не е съществувало преди това. В народопсихологията на повечето от древните, а и на по-нови народи характеристиката предприем­чив се е придавала не само на

Исторически аспекти на бизнеспредприемачеството Read More »

Хераклит / 535 – 475 г. /

Докато в крайния Запад на Велика Гърция, в Елеа-Парменид и Зенон учат за единството и вечната неизменност на битието-в крайния Изток, в Ефес живее един забележителен, оригинален и дълбок мислител, който учи точно обратното, че в света съществува вечно изменение, вечно движение, а това, което се вижда неизменно и трайно, е измама. Този мислител е

Хераклит / 535 – 475 г. / Read More »

За числото.Конкретни философски възгледи

1.Основен принцип или начало на света и числото. 2.Числата са четни и нечетни, ограничени и неограничени. 3.В света съществува единното и борба на противоположностите. 4.Основните противоположности са десет: а/ограничено-неограничено; б/единствено-множество; в/ляво-дясно; г/нечетно-четно; д/мъжко-женско; е/спокойно-подвижно; ж/право-криво; З/светло-тъмно; и/добро-зло; к/квадратно-правоъгълно-продълговато; 5.Четворката и десетицата са свещени числа за питагорейците. Десетицата е образувана от три реда четворки около един

За числото.Конкретни философски възгледи Read More »

Теорията и практиката на магията непрекъснато се развиват

В наши дни това, което създателите на лоши магии извършват, е “връзване” на даден човешки организъм към някакъв или няколко енергиини консуматора, които изсмукват биологичната или здравната вълна. Какъв е начинът за “връзване” на човешкия организъм към енергиен консуматор? Какъв е начинът за “правене на магия”? Най-често се случва следното: имате зъб на някого. Отивате

Теорията и практиката на магията непрекъснато се развиват Read More »