svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Търговски кредит

Като търговски (стоков кредит)  се определя това икономическо отношение, при което се отлага плащането на паричното задължение по повод реализацията на стоков продукт.Кредита търговские предимно в полза на купувача на стоката или услугата.
При търговския кредит по взаимно съгласие между продавача и купувача се уговаря плащането на стоката да стане след определен период.
Субекти по търговския кредит:  Търговския кредит предоставят помежду си предприятията в процеса на реализация…

Read More

Оборотни депозитни сертификати

Те се емитират от търговски банки с цел управление на тяхната ликвидност. Представляват документ, удостоверяващ депозирането на дадена сума в банка. Сроковете на депозитните сертификати не са стандартни и варират от един месец до няколко години. Предлагат лихвена доходност. Могат да се прехвърлят свободно на паричния пазар до настъпването на падежа. Лихвеният доход се изчислява като доход в деня на падежа като база 360 дни…

Read More

Оптимизиране на съотношението между СК и привлечен капитал.

Изводи за финансовата и капиталовата структура:

 1. Стабилността на съвремените ТБ може да се постигне при позитивна капиталова структура и при негативна финансова структура.
 2. Позитивната капиталова структура означава, че дългосрочните капитали на банката трябва да се формират главно за сметка на собствени източници на ресурси.
 3. Негативната финансова структура означава, че в цялата съвкупност на банковите капитали трябва да преобладават чуждите капитали.
 4. Важно значение за авторитета и финансовата стабилност…

  Read More

Операции на търговските банки

От позициите на банковия баланс операциите се разграничават на два вида: активни и пасивни.

Пасивни операции – изразяват формирането на СК и мобилизирането на чуждия капитал от банките. В пасивните операции съществено място заемат кредити, които получават от паричния пазар (например при продажба на ЦК).

Активните операции показват начините и формите на използване на банковия капитал. Кредитните операции са най-съществената част на активните операции на ТБ. ТБ участват и…

Read More

Видове търговските банки

Класифицирането на ТБ може да се основава на различни критерии.

 1. Според източника на образуване на собствен капитал биват: държавни; общински; частни; кооперативни (градски или селски)
 2. Според правната си форма: еднолични предприятия; търговски дружества; кооперации
 3. Според големината на основния капитал и на привлечените средства: големи; средни; малки
 4. Според териториалния обхват: национални; регионални; чуждестранни; транснационални; столични; провинциални
 5. Според операциите, които осъществяват:

–         специализирани – ломбардни банки; ипотечни; инвестиционни; депозитно-спестовни и каси; джиро-банки; депозитно-кредитни; сконтови

–         универсални…

Read More

Практически аспекти на регулирането

Рефинансирането на ТБ от ЦБ е практически предоставяне на средства чрез:

– ресконтиране на полици от ЦБ (сконтова политика)

– предоставяне на кредит с/у залог (ломбардна политика)

1. Сконтова политика

Същността на сконтовата политика е въздействие върху сконтовите кредити и паричната база чрез промяна на сконтовия ЛП (ЛП при отпускане на кредит срещу търговени ценни книжа между ТБ и ЦБ).

Read More

Общо за инструментите на паричната политика

При осъществяване на своите изключителни права за емисия на банкноти ЦБ следи пуснатите пари в обръщение изцяло да се покриват от международния резерв и 4 актива.

БНБ управлява и златно-валутния резерв на страната. Чрез рефинансирането на ТБ, ЦБ се явява кредитор от последна инстанция. Обикновено рефинансирането на ТБ се осъществява чрез отпускането на сконтови и ломбардни кредити (кредит с/у залог на държавни ценности).

Read More

Банковата система на България

ЦБ на България (БНБ) е създадена след освобождението. Първоначално тя  е обикновена ТБ, която поема и функциите на ЕБ и банка на държавата. По-късно се правят опити за превръщането й в банка на банките.

В началото на новата история, в периода от 1951 да 1987 г. банковата ни система беше еднозначна, т.е. емисионната банка имаше функции и на ТБ. Началото на прехода към двузвенна…

Read More

Възникване и развитие на централните банки

ЦБ са се обособили постепенно. Те са се отделили от другите банки, развивайки специфичната си дейност по емисия на бакноти. Те се обособяват като емисионни банки и имат за клиенти ТБ и държавата. Така емисионните банки се превръщат в ЦБ, т.е банка на банките.

Приема се, че първата ЦБ в света е била Шведската държавна банка – 1668 г.

В Англия със специален закон от 1694 г. се образува…

Read More

Въздействие на парите върху икономиката

В рамките на монетариската доктрина паричното въздействие може да се осъществява с четири категории пари:

М1– пари и текущи влогове; М2 = М1 + срочни влогове в ТБ

М3 = М2 + спестовни влогове; М4 = М3 + държавните финансови активи

За монетаристите, парите, които се намират под контрола на ЦБ са “базисни пари”. Те са основа на образуването на голямо количество…

Read More

Банкова система и ПП

Депозитната политика е един от най-важните елементи в предлагането на пари. Това предлагане се осъществява от:

–         ЦБ – координира дейността на ТБ и управлява парите в икономиката;

–         ТБ – приемат и управляват депозити;

–         Други икономически субекти.

Водеща роля в процеса на ПП принадлежи на ЦБ, която управлява парите и паричното обращение в националната икономика, контролира чековото и наличното обръщение, създава…

Read More

Понятие за пари. Съдържание на парите. Функция на парите. Паричната маса и измерване на паричната маса – парични агрегати.

Понятие за пари. Съдържание на парите

произход на парите.

С развитието на производителните сили и човешкия ???? отделните стопани се обособяват като специализирани производители. По този начин размяната се превръща от случаен акт в жизнена необходимост. Размяната е изиграла условие за прехода към стоковото стопанство. Тя противопоставя стокопроизводители и поражда противоречия между тях. Последното би могло да се преодолее стига да се постави…

Read More