svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Задължения на спедитора

а/ задължение да сключи от свое име, но за сметка на доверителя уговорения договор за превоз на товар. Спедиторът трябва да действа с грижата на добър търговец. Това означава да избере най-подходящия превозвач, да подбере тарифата, която е най-благоприятна за доверителя, да предаде по надлежния начин на превозвача товара за превозване или да получи от него превозения товар. ТЗ позволява на спедитора да възложи на…

Read More

Външно-търговски режим на Р. България

Външно-търговският режим на всяка страна е важен лост за регулиране на нейната външно-икономическа дейност. Отчита основните принципи като насърчаване на износа, увеличаване на конкурентноспособността на националните стоки, стабилизиране на вътрешния пазар. Всичко това се извършва в контекста на членството на България в СТО, т.е. при изпълнение на поетите от страната международни  ангажименти.
Създаване на зони за свободна търговия. Обхваща страни, които са премахнали митата помежду си,…

Read More

Елементи определящи величината на данъка

Това са данъчната основа, данъчната тарифа и сумата на данъка /величината на данъка/

1.Основа на данъка. Това е съвкупност от данни за съставките на облагаемата маса. Обикновено за основа на повечето данъци се използват изчислени или измерени данни; оценени обработени данни; или комбинирани /преброени и оценени /данни.

2. Данъчна тарифа. Тя може да се определи като съвкупност от принципи, определящи операциите, които трябва…

Read More

Акцизи

Акцизите са стара и по-скоро древна и класическа форма на косвени данъци. Те не са изгубили своето значение и продължават да се прилагат и днес.

 С акцизи се облагат отделни стоки и услуги, поради което се наричат индивидуални акцизи. Мотивите за облагането на отделни стоки и услуги с акцизи могат да бъдат:

Фискални – осигуряват приходи за бюджета;

Социални – ограничаване и…

Read More