svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Изпълнителна сила

ИС е правна последица само на осъдителното решение (а СПН – на всички решения). ИС се състои в правото въз основа на съдебно решение да се издаде изпълнителен лист (ИЛ) и да се започне принудително изпълнение. ИС има за предмет само съществуващи, изискуеми и ликвидни притезания.
по правило ИС възниква от деня, и който решението е станало необжалваемо, т. е. едновременно със СПН. По осъдителните решения
на…

Read More

Представителство.Видове

Видове представителство:
Според това дали възниква от закон, от административен или съдебен акт или от волеизявление има: Представителство по закон – то възниква по силата на правна норма, в предвидените от закона случаи. Напр: законносъдебен  представителство на малолетен. Представителство по силата на административен или съдебен акт – това са случаите, когато представителството възниква от административен акт, напр: определяне на попечител или настойник на поставено под запрещение…

Read More

Прекратяване на осиновяването .

Родствена връзка не може да се прекрати , защото е основана на кръвна връзка на произход. Осиновителната връзка както се съзадава със съдебен акт , така се и прекратява със съдебен акт.

С оглед начина за прекратяване на осиновяването се различават 2 вида прекратяване

1. Автоматично прекратяване на осиновяването / по силата на самия факт – ео ипсо / , което настъпва при…

Read More