svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Защита срещу незаконно ОИ

а) Срещу процесуална нередовност – обжалване па определението па съда по допускане, заменяне или отменяне на ОМ или на действията на СИ или съдията по вписванията по налагане па ОМ. Легитимирани са засегнатите
лица.
б) Срещу материално неоправдано ОИ:
– допуснато по иск, по който не се е стигнало до решение, благоприятно за ищеца. Ответникът може да иска от съда да отмени незаконното ОИ, както и с осъдителен…

Read More

Понятия и видове доказване

I. Понятие за доказване
Доказването е съвкупност от ПсД на съда и страните, насочени да се разкрие с помощта на доказателствените средства истината относно фактите, релевантни за спорното право. От гледна точка на страната целта е убеждаване на съда в истинността на нейните фактически твърдения, респективно неистинността на твърденията на другата страна.
1.  Субекти на тази дейност са съдът и страните.
2.   Истинността на фактическите твърдения се доказва…

Read More

Видове ОСИ

Видове ОСИ:
1.  Според способа, чрез който се предизвиква:
а)  чрез предявяване па няколко иска от ищеца с обща искова молба или чрез разширяване на първоначалния иск.
б)  чрез предявяване на насрещен иск от ответника;
в)  чрез предявяване на инцидентен установнтелен иск от ищеца или от ответника.
г)  чрез обратен иск от подпомаганата срещу подпомагащата страна.
2.  С оглед на времето:
а)  първоначално – от ищеца с исковата молба (чл. 103).
б)  последващо – при останалите способи.
3. …

Read More

Министър Нона Караджова заминава за Брюксел за консултации с Главна дирекция „Околна среда” на ЕК

На 13 април т.г. в рамките на посещението си в Брюксел министър Нона Караджова ще има среща с комисаря по околна среда Янез Поточник, на която ще бъдат разгледани основните стъпки, предприети от ръководството на МОСВ, за постигане на съответствие с изискванията на европейските директиви в областта на околната среда.
Ще бъде обсъден въпросът с управлението на отпадъците на територията на…

Read More

В момент на извършване на кражба от железен мост полицаи заловили М.М./30г./, А.А./27г./, К.К./26г./, от с. Тича, и Д.К./26г./ от Шумен

На 26 март малко след полунощ, в землището на с. Могилец, община Омуртаг, в момент на извършване на кражба от железен мост на 11 стоманени въжета с дължина около 90 м и 5 обтегача с дължина около 8 м полицаи заловили М.М./30г./, А.А./27г./, К.К./26г./, от с. Тича, и Д.К./26г./ от Шумен. Четиримата били задържани в РУМВР-Омуртаг на основание чл. 63,…

Read More

Представителство в Трудовото право. Видове и особеностти

В трудовото право представители могат да бъдат синдикални организации, длъжностни лица и адвокати на предприятието пред съда.
Представителни организации на работниците и служителите – чл.34 Представителни синдикални организации на работниците и служителите е необходимо да има когато съществуват повече синдикални организации в страната. Представителните синдикални организации имат по – голямо обществено значение и тежест в сравнение с други синдикални органи в рамките на свободното синдикално сдружаване….

Read More

Предявяване на недействителността

Съгласно българското законодателство установяването на двете форми на недействителност се осъществява по различен начин. При нищожността имаме няколко възможности. Тя може да бъде установена по исков ред, т.е. да бъде прогласена от съда с решение, отговарящо на предявен иск с такъв петитум. Ищци по това дело могат да бъдат както страните в сделката, така и всяко трето лице, което има правен интерес. Срок за предявяване…

Read More

Частична недействителност

Когато правната сделка в цялост страда от порок, водещ до нищожност или дал основание на съда да я унищожи, последиците са ясни. Частична недействителност имаме, когато недействителността засяга само част от ФС. Нищожността на отделни части не влече нищожност на договора, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона или когато може да се предположи, че сделката би била сключена и…

Read More

Съдържание на сделките.

Под съдържание на сделката се разбира правните последици към които е насочена, а също и други уговорки свързани с нейните последици, като момент на преминаване на правото на собственост, предаване на владението, качество на стоките. Съдържанието на всеки вид сделка бива три вида в зависимост от минимално необходимото изискване за съществуването й: 1. съществено съдържание – това са минимално необходими правни последици, без които тя…

Read More

Шефът на ВКС даде добра оценка на пловдивските съдии

Рейтингът на магистратите може да се гледа от няколко страни, увеличаващият се брой дела трябва да се тълкува като доверие на гражданите в съда и опит да потърсят решение на своите проблеми. Така в Пловдив председателят на Върховният касационен съд Лазар Груев, коментира изказването на министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, че рейтингът на магистратите е нисък и трябва да се направят промени …

Read More

Иск за дирене на бащинство

Иска за установяване на произход от баща чл. 41 СК  намира приложение само когато:   произхода на детето не е установен чрез призумция за бащинство на съпруга и когато произхода не е установен чрез припознаване.

Иска за дирене на бащинство по чл. 41 не е адекватен правен способ нито за оспорване на призумция за бащинстсво нито за оспорване на припознаване , затова има  отделни…

Read More

Касационно производство пред ВАС

Касационното производство е втора редовна последна инстанция по административни дела. Водещ процеса орган може да бъде тричленен състав на ВАС, ако първа инстанция е бил окръжен съд и петчленен състав на ВАС, ако’ първа инстанция е бил тричлене състав на ВАС. Касационното производство се характеризира със някои особености. Започва със жалба подадена в 14-дн.срок или прокурор с протест в б-месечен срок. Жалбата и протест притежават…

Read More

Правораздавателен контролът върху администрацията

Правораздавателен е контролът, който съдебната власт упражнява спрямо изпълнителната. Този контрол се изразява в административно правораздаване. Понятието „правораздаване“ е родово и обхваща решаването на правните спорове със силата на присъдено нещо от съдилищата и аналогичната дейност, извършвана от т.нар. особени юрисдикции – несъдебни правораздавателни органи. Те /особените юрисдикции/ са прекрепени организационно към администрацията, но функционално, с оглед правното естество на извършваната от тях дейност, принадлежат…

Read More

Стартира Европейски туининг-проект “Въвеждане на електронен мониторинг и предсъдебен доклад в пробационната служба на България”

Стартира Европейски туининг-проект “Въвеждане на електронен мониторинг и предсъдебен доклад в пробационната служба на България”, който се осъществява съвместно между Министерство на правосъдието на България и Министерство на правосъдието на Обединеното Кралство.
В процеса на развитие и усъвършенстване на правната рамка у нас,  в съответствие с най-добрите европейски практики, пробационните служби се превърнаха в неразделен компонент от съдебната система и реформа.
Вече 4 години наказанието „пробация” успешно…

Read More

Европейски Омбудсман

Той се назначава от Европеиския парламент с правото към него да се обръщат всички граждани на ЕС, физически и юриди­чески лица по въпроси, свързани с лошо управление на дейностите на Общността от институциите на Съюза с изключение на Съда и, Първоинстанционния съд предвид юридическите им функции.

Омбудсманът има право да проучва случая, като изисква ин­формация от съответните институции и търси най-благоприятното решение. Когато са…

Read More