svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Финансов план

Какво съдържа разделът?

Със създаването на този раздел предприемачът обосновава необхо­димостта от финансови ресурси и посочва направленията, в които те ще бъ­дат използвани. Също така се обосновават сроковете за възвръщане на вло­жените средства, размера на очаквания доход и разпределението му.

Също така е необходимо да се посочи степента на поетия риск, както и пътищата за неговото намаляване. Някои от инвеститорите изискват и разглеждане…

Read More