svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Бившият главен секретар на Министерството на финансите и съдия в Софийския градски съд са задържани

При съвместна операция на ДАНС и МВР, проведена под ръководството на Главна прокуратура, е задържан бившият главен секретар на Министерството на финансите Тенчо Попов. Арестът е станал в офис на бул. „Патриарх Евтимий”, докато Попов предавал на магистрат сумата от 20 000 евро. Парите били предложени от бившия министър на отбраната Николай Цонев чрез посредничеството на задържания Попов и на съдията в…

Read More

Размерът на облагаемата печалба

Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансов резултат преди данъчното преобразуване, независимо дали е положителна или отрицателна величина, се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели
Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава със:
Сумата на дневните пари за командировъчни превишаващи определени с нормативни актове размери за държавните служители.
Начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативните актове.
Времената положителна разлика между сумата на…

Read More

Стойност на кредита

Стойност на кредита – с това понятие се изразяват всички разходи, които кредитополучателя извършва, за да получи кредита, отнесени към общия размер на кредита. Най – общо стойността на кредита представлява едно отношение на допълнителните разходи, свързани с кредита към сумата на кредита.

СК – стойността на кредита
РК –  разходите във връзка с получаването на кредита
К    –  размерът / сумата / на кредита
Най – съществения елемент…

Read More

Облагаеми доставки

Данъчния кредит е сумата от начислен ДДС, включен в цените на сделките, по които регистрираното лице е получател. Или това е сумата, която подлежи на приспадане от начисления върху стойността на облагаемите сделки данък или за възстановяване от държавния бюджет.

Определяне на данъка за внасяне  – когато за определен данъчен период общата сума на начисления от регистрираното лице данък превишава общата сума на данъчния…

Read More

Елементи определящи величината на данъка

Това са данъчната основа, данъчната тарифа и сумата на данъка /величината на данъка/

1.Основа на данъка. Това е съвкупност от данни за съставките на облагаемата маса. Обикновено за основа на повечето данъци се използват изчислени или измерени данни; оценени обработени данни; или комбинирани /преброени и оценени /данни.

2. Данъчна тарифа. Тя може да се определи като съвкупност от принципи, определящи операциите, които трябва…

Read More

Ликвидност на търговските банки

Ликвидността въобще като понятие е способността да се погасяват дълговете в момента на падежа. Ликвидността на банката е възможността тя да посреща своите задължения към клиентите и кредиторите си с наличните си средства, активите, които лесно и бързо се продават и паричния капитал, който могат да си набавят от паричния пазар.

Платежоспособността на ТБ е възможността им да погасяват всички свои задължения (обозначени в пасива) по…

Read More

Данък върху печалбата

 Подоходните данъци имат за предмет и основа на облагане реализирани или придобити доходи. Един от прилаганите у нас подоходни данъци е данъкът върху печалбата. Облагането с този данък нормативно е уредено в ЗКПО. Този закон урежда облагането на:

– печалбата и доходите на местните и чуждестранните ЮЛ, включително организациите на бюджетна издръжка, както и на местните и чуждестранните дружества, които не са ЮЛ (неперсонифицираните…

Read More