svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Предмет на делото. Основание и петитум. Правни квалификации

Спорен предмет (предмет на делото)
1.  ПД е спорното материално субективно право, индивидуализират) чрез основанието и петитума (искането).
2.  Ищецът определя предмета на делото с ИМ (чл.98 г,д). ИМ, в която не се сочи основанието или няма петитум, е нередовна.
3.  Ищецът е господар на процеса, защото нито съдът, нито ответникът могат да променят предмета на делото, формулиран в ИМ. ПД може да се измени само от ищеца…

Read More

Предпоставките за компенсация

Предпоставките за компенсация са:
1 да има идентичност на лицата.;
2.задълженията не е необходимо да са породени от едно;
3.предмет на тези задължения да са еднородни и заместими вещи;
4.вземането на страната, която прави компенсацията де е изискуемо;
5.вземането да е ликвидно, т.е. установено по основание и размер;
6.вземанията да са валидни, а не нищожни или унищожаеми.
Ако едното задължение е погасено по давност, прихващането се допуска, дори и ако лицето…

Read More

Отношение на залога към вземането

Заложното право предпоставя едно вземане, защото обезпечава удовлетворяването му. Следователно заложното право е винаги ено несамостоятелно, акцесорно, добавъчно право.
1. Без вземане заложно право не може да възникне.Ако вземането е недействително, недействително ще бъде и заложното право.
2. Заложното право се погасява заедно с  обезпеченото вземане – чл.150(1), без оглед на основанията за погасяване на последното.
3. Прехвърлянето на вземането прехвърля и обезпечаващото го заложно право. Залогът следва…

Read More

Предмет на установителния иск

Предмет заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда. Вещото лице установява, че установителния иск е спорното материално право заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото лице установява, че собственост, респективно ограниченото вещно право или сервитут. Целта заключението на вещото лице не е оспорено от страните и е прието от съда.Вещото…

Read More