СПН

Документ НА(нотариален акт)

Като документ точи НА доказва материализираното в него удостоверително изявление па нотариуса. От своя страна изявлението ма нотариуса доказва, че молителят е собственик на посочения имот. Гази доказателствена сила важн спрямо всички – до доказване на обратното. НА не се ползва със СПН (охранителен акт е). Всяко трето лице, на което се противопоставя доказателствената сила …

Документ НА(нотариален акт) Read More »

Защита на длъжника

Защита на длъжника а)  Когато ИО е несъдебно, длъжникът може да иска спиране на изпълнението с молба до съответния съд, подадена в 7-дневен срок от получаването на ПДИ. С молбата той трябва да предяви възражения, подкрепени с убедителни писмени доказателства, че изпълняемото право не съществува, или да представи обезпечение за взискателя (чл. 250, ал.1). Съдът …

Защита на длъжника Read More »

Конститутивно действие

КД е правна последица на конститутивното решение, с което се уважава констнтутивен иск. КД е гражданскоправна последица на решението (за разлика от СПН и ИС, които са публичноправни последици). КД се изразява в промяна на МатПО на страните по делото. Чрез нея съдебното решение става Юф на гражданското (търговско, семейно, трудово) право, който поражда, променя …

Конститутивно действие Read More »

Обективни предели на СПИ(Сила на присъдено нещо)

Под обективни предели на СПН се разбира предметът, за който СПН важи. Този педмет е материалното право, по което съдът се е произнесъл е Р. а)  По принцип предметът па СПН съвпада с предмета на делото, формулиран в основанието и петитума на исковата молба – спорното МатП, защото с Р съдът е длъжен да изчерпи …

Обективни предели на СПИ(Сила на присъдено нещо) Read More »

Зачитане на СПН(Сила на присъдено нещо)

Нормативната основа на зачитането е чл.220 – Влязлото в сила Р е задължително за страните и техните наследници и правоприемници, за съда, който го е издал, и за всички други съдилища и учреждения в Републиката. Адресати – държавните органи. Кога се зачита – когато трябва да решат въпроси от своята компетентност, за които преюдициално (обуславящо) …

Зачитане на СПН(Сила на присъдено нещо) Read More »

Сила на присъдено нещо.Зачитане

1.  Понятие Въпросите за СПН и за правото на иск са най-трудните в теорията, защото свързват материалното право с процеса. Правото на иск възниква в МатП и се упражнява в процеса – исковата молба е само едно (но не единственото!) действие, с което се упражнява това право. СПН е правна последица на Р, която въздейства …

Сила на присъдено нещо.Зачитане Read More »

Встъпване и привличане

Намеса иа трети лица в процеса I. Процесуална субституции – чл. 15 ал.2 ГПК 1. Процесуалният субституент (ПрС) с лице, което има право на иск (участва като страна) относно чуждо МатП. Когато такова лице упражнява ПИ, налице е процесуална субституция. ПрС не трябва да се смесва с процесуалния представител (ППр). ПрС е страня но делото, …

Встъпване и привличане Read More »

Спорен предмет (предмет на делото)

1.  ПД е спорното материално субективно право, индивидуализират) чрез основанието и петитума (искането). 2.  Ищецът определя предмета на делото с ИМ (чл.98 г,д). ИМ, в която не се сочи основанието или няма петитум, е нередовна. 3.  Ищецът е господар на процеса, защото нито съдът, нито ответникът могат да променят предмета на делото, формулиран в ИМ. …

Спорен предмет (предмет на делото) Read More »

Конститутивен иск

Конститутивен иск а) определение – това е иск, с който от съда се иска: –  да признае със СПН съществуването на потестативното право -предмет на делото – в полза на ищеца; – да постанови правната промяна в отношенията между страните по делото,  която следва от съдържанието на потестативното П- конститутивно д-е (КД); За разлика от …

Конститутивен иск Read More »

Осъдителен иск (ОИ)

Определение – осъдителен е този иск, чийто петитум включва 2 искания: –  да се признае със СПН съществуването в полза на ищеца срещу ответника на изискуемо и ликвидно притезание; – да се осъди ответникът (т. е. да се допусне принудително удовлетво ряване на съдебно признатото право) – това е изпълнителна сила (ИС), На преден план …

Осъдителен иск (ОИ) Read More »

Белези, специфични за ГПс като производство

Белези, специфични за ГПс като производство: –  особен предмет: накърнени граждански права; –  особени защитно-санкционни последици: СПН, ПУ, О; ГПс изключва множество производства, приспособени към различните накърнени права и различната защита, от която те се нуждаят. Тези производства се групират в три основни форми, отговарящи на трите проявни форми на незаконосъобразно развитие на ГПО и …

Белези, специфични за ГПс като производство Read More »

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ)

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ): 1. Източник на СПН е диспозитивът, а па СМ – констатациите; 3. Предмет на СПН е спорното право – предмет па делото, а на СМ – констатациите по фактически и преюднциални въпроси. 3.  Адресати па СПН са срещупоставените страни, а на СМ – лица от едната страна …

Разлики между СПН и сила на мотивите (СМ) Read More »