svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Прекратяване на индивидуалното правоотношение

Правното предназначение на закрилата  при уволнение се състои в получаването на предварително разрешение от държавен орган или получаването на предвиденото разре шение от синдикален орган.Разрешението или съгласието се иска писмено от работода теля и трябва да се получи в писмена форма от компетентния държавен или синдикален орган.Разрешението или съгласието дадено в устна форма е недействително , тъй като трудовото правоотношение се прекратява в писмена форма.
Приложното…

Read More