селско развитие

Селско развитие

Глобализацията на световната търговия, нарастващите изисквания към качеството от страна на потребителите и разширяването на ЕС са значителни предизвикателства към Европейското селско стопанство. Промените са свързани не само с пазарите на селскостопански продукти, но и със състоянието на местните икономики в селските райони и бъдещето на сектора. Това обуславя потребността от насочване към балансирано развитие […]

Селско развитие Read More »

Обща селскостопанска политика: селско развитие

Общата селскостопанска политика (ОСП) се създава с пред­ложение на Европейската ккомисия от 30 юни 1960г. и започва да функционира от януари 1962г. на база основните принципи на единния пазар, преференциите на Общността и финансовата со­лидарност. Договорната регламентация е уредена в чл. З/е/ „обща политика в областта на селското стопанство и на риболова“ и чл. 32-38

Обща селскостопанска политика: селско развитие Read More »