седалище

Видове арбитраж

Видове арбитраж: –  Според устройството: а)  постоянни арбитражни институции б) А ад хок (инцидентен А) –  Според местожителството или седалището на страните: а)  международен – поне едната страна има местожителство или седалище извън България; б)  вътрешен (местен) – и двете страни – в Българияя; –  Според предмета на спора: а) А по правни спорове; б)  […]

Видове арбитраж Read More »

Доброволен арбитраж.Понятие и обща характеристика

Правна уредба – Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА). I. Същност на арбитража (А) 1.   А е недържавно, доброволно и затова договорно, частно правораздаване. Арбитражното производство (АП) е несъдебен исков процес, основан на договор за А. А е връхна проява на диспознтивното начало в ГПс. 2. А трябва да бъде допуснат от правопорядъка на държавата,

Доброволен арбитраж.Понятие и обща характеристика Read More »

Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК

РП важи за вписвания (В), отнасящи се до ЮЛ и еднолични търговци (ЕТ) – когато НА изисква това. На практика най-важното приложно поле па РП е търговският регистър. РП е охранително. Компетентен е окръжният съд по седалището на лицето. На В подлежат разл. обстоятелства, когато НА изисква това. Началното В се отнася до образуването на

Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК Read More »

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO)

Седалище: Анжер, Франция www.cpvo.europa.eu Службата управлява система за правна закрила на сортовете растения, равностойна на патентна система за новите сортове растения. Те са защитени за срок от 25 или 30 години в зависимост от вида растение.

Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) Read More »

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (OHIM)

Седалище: Аликанте, Испания www.oami.europa.eu Службата извършва регистрация на търговски марки и модели. След това те са валидни в целия ЕС. Тази система съществува паралелно с вътрешните системи за регистрация в отделните държави от ЕС.

Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (OHIM) Read More »

Сателитен център на Европейския съюз (EUSC)

Седалище: Торехон де Ардос, Испания www.eusc.europa.eu Центърът събира и анализира данни и снимки от спътниците, наблюдаващи Земята, за целите на Общата външна политика и политиката за сигурност на ЕС и за хуманитарни цели.

Сателитен център на Европейския съюз (EUSC) Read More »

Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване (ИАОЗ)

Седалище: Люксембург ec.europa.eu/phea Агенцията управлява практическите аспекти на програмите на ЕС за финансиране на проекти в областта на общественото здравеопазване и представя резултатите от тях  пред съответните органи и институции, отговорни за общественото здраве.

Изпълнителна агенция по програмата за обществено здравеопазване (ИАОЗ) Read More »

Евроюст (Европейска агенция за укрепване на съдебното сътрудничество)

Седалище: Хага, Нидерландия eurojust.europa.eu Евроюст подпомага съвместната работа на следователите и прокурорите в страните от ЕС в борбата им с трансграничната престъпност. Организацията има важна роля за обмена на информация и при екстрадицията.

Евроюст (Европейска агенция за укрепване на съдебното сътрудничество) Read More »

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop)

Седалище: Солун, Гърция cedefop.europa.eu Центърът подпомага развитието на професионалното образование и обучение. Той представлява специализиран център за разпространение на знания и за подпомагане на разработването на политики.

Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) Read More »

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC)

Седалище: Стокхолм, Швеция ecdc.europa.eu Центърът събира, оценява и предоставя информация  за настоящи и зараждащи се заплахи за човешкото здраве от инфекциозни болести като грип, тежък остър респираторен синдром (ТОРС) и СПИН.

Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията (ECDC) Read More »

Европейски полицейски колеж (Сепол)

Седалище: Брамшил, Обединено кралство cepol.net В колежа се обучават висши полицейски служители от ЕС и се подготвят програми за обучение на офицери със среден ранг с акцент върху подготовката за борба с трансграничната престъпност.

Европейски полицейски колеж (Сепол) Read More »

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ)

Седалище: Парма, Италия efsa.europa.e Осигурява на Комисията и на обществеността независими експертни съвети за безопасността на храните и рисковете по хранителната верига „от фермата до трапезата“.

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ) Read More »

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд)

Седалище: Дъблин, Ирландия eurofound.europa.eu Фондацията представлява информационна банка по въпросите на социалната политика, включително на заетостта и условията на живот, връзки и партньорства в промишлеността, както и на социалното сближаване.

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еврофонд) Read More »

Европейски надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС)

Седалище: Брюксел, Белгия (временно седалище) gsa.europa.eu Агенцията управлява европейските програми за спътникова навигация (по-специално „Галилео“ и EGNOS), които осигуряват потенциала на Европа и  последните технологии в тази област.

Европейски надзорен орган на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС) Read More »

Европейски институт за изследване на сигурността (IESUE)

Седалище: Дъблин, Ирландия eurofound.europa.eu Фондацията представлява информационна банка по въпросите на социалната политика, включително на заетостта и условията на живот, връзки и партньорства в промишлеността, както и на социалното сближаване.

Европейски институт за изследване на сигурността (IESUE) Read More »

Европейска полицейска служба (Европол)

Седалище: Хага, Нидерландия www.europol.europa.eu Целта на Европол е подобряване на ефективността и сътрудничеството между правоприлагащите органи на държавите от ЕС в борбата им против международната организирана престъпност.

Европейска полицейска служба (Европол) Read More »

Европейска железопътна агенция (ERA)

Седалище: Лил/Валансиен, Франция www.era.europa.eu Агенцията разработва общи методи за безопасност на железопътния транспорт и общи стандарти за оперативна съвместимост на железопътните мрежи за постигане на напълно интегрирана европейска мрежа.

Европейска железопътна агенция (ERA) Read More »