svyat.com
Свят.ком – полезно, здраве, забавни и научни публикации
Задължения на комисионера

Задължения на комисионера – а/ да изпълни поръчката с грижата на добър търговец: при подбора на третото лице, с което да сключи сделката, възложена му от доверителя; при уговаряне на условията на сделката с третото лице; при изпълнението на тази сделка; при прехвърлянето на резултатите на изпълнителната сделка Когато получи стоката от друго място, комисионерът е длъжен да я прегледа незабавно след получаването и. Щом…

Read More

Отменителен иск,предявен чрез възражение

Освен правото на иск, кр. може да предяви правото си и във формата на възражение. Напр. кредиторът е насочил принудителното си изпълнение с/у кокретен длъжников имот. Трето лице твърди, че преди започването на принудителното изпълнение е купило този имот от държавата и на това основание предявява иск с/у кр. – за освобождаване на имота от принудително изпълнение. Взискателят (кредиторът) може да му противопостави възражението, че…

Read More

Брокерски пазари

На брокерския тип пазар между преките участници в сделката се появява посредник като представител на интереси на една от страните по сделката.

Брокерът има задача да търси отсрещната страна по сделката. Той съдейства за сключване на сделката. Той изпълнява функцията на селектор на купувачи или продавачи с близки интереси. Сред множеството участници на пазара той търси този от продавачите(купувачите), чиито представи за условията на сделката стоят най-близо до…

Read More

Привидни и прикрити сделки.

В чл. 26 ал.2 ЗЗД са предвидени няколко основания за нищожност, при които правните субекти извършват сделката при такива съществени отклонения от изискванията на закона, че или изобщо липсват най-важните елементи от състава на сделката – волеизявлението или съгласието при двустранните сделки, или волеизявленията са опорочени по съдържание, по форма, съзнателно не са насочени към пораждане на правни последици на даден вид сделка. Основанията по…

Read More

Недействителност на сделките.Понятие и видове.

Има случаи, при които една правна сделка не е съобразена с изискванията на хипотезиса на правна норма. Това може да се отнася до сериозни дефекти в нейното съдържание, във формата, в строежа или в липса на съществени елементи. Обективното право влиза в действие само тогава, когато са спазени неговите изисквания. Недействителни са сделките, които имат в себе си недостатък. Този недостатък води до това, че…

Read More

Търговски сделки – видове

Видове търговски сделки – различаваме основни и допълнителни търговски сделки. Основни са търговските сделки, сключването на които по занятие придава на ФЛ или на ЮЛ качеството на търговец.
На основните търговски сделки е посветена ал. 1, на чл. 1 от ТЗ. С чл. 286, ал. 2 от ТЗ се признават за търговски сделките по чл. 1, ал. 1. Подчертава се, че признаването е независимо от качеството…

Read More

Съдържание на сделките.

Под съдържание на сделката се разбира правните последици към които е насочена, а също и други уговорки свързани с нейните последици, като момент на преминаване на правото на собственост, предаване на владението, качество на стоките. Съдържанието на всеки вид сделка бива три вида в зависимост от минимално необходимото изискване за съществуването й: 1. съществено съдържание – това са минимално необходими правни последици, без които тя…

Read More

Представляване на КД

Представляване на КД – той е дейност, чрез която се създават правоотношенията с третите лица. Осъществява се от неограничено отговорните съдружници /чл. 105/. Един от задължителните елементи от съдържанието на учредителния договор е начинът на представляването дружество /чл. 102, т 8/. Възможно е в договора да бъде предвидено, че един или повече от неограничено отговорните съдружници ще извършват представителството. Техните имена подлежат на вписване в…

Read More

Изисквания към дейността на инвестиционните посредници

Основно задължение на посредниците е винаги да предпочитат интересите на клиентите пред своя собствен интерес, както и да сключват сделки при най-изгодни условия.
За да изпълни коректно задълженията си при сключването на сделки с ЦК, инвестиционния посредник се нуждае от разнообразна информация за своите клиенти. На базата на получената информация при даването на съвети и препоръки на клиентите си, посредникът е длъжен да се мотивира и…

Read More

Видове борсови поръчки

1/ Пазарна поръчка – при нея клиентът заявява количеството и вида на ЦК, които  желае да бъдат купени или продадени, но не определя цената по която да се сключи сделката. Брокерът е длъжен да намери най-добрата цена за клиента.
2/ Лимитирана поръчка – при нея клиентът посочва вида на сделката – покупко или продажба, количеството и вида на ЦК, като същевременно задължително определя и минималната граница…

Read More

Същност и видове пазари на ценни книжа

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти, като с помощта на песредници чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.
Видове пазари на ценни книжа:
– от гл.т. на първичното придобиване и последващото търгуване пазарът на ценни…

Read More

Промяна в целите и портфейлно ревизиране

Промяна в целите и портфейлно ревизиране – с конструирането на цялостния портфейл, разбира се не може да се каже че е приключил защото е възможно да настъпят промени в следните насоки:
– първоначалните цели на клиента могат да се променят.
– промяна на икономическите условия
– промяна в прогнозата и предвижданията на мениджъра
Чрез различните анализи и сравнения инвестиционният мениджър трябва да определи кои книжа от вече формираният портфейл…

Read More

Двама мъже, които опитали да продадат земеделска земя с неистински документи, са задържани от служители на РУМВР-Шумен

Двама мъже, които опитали да продадат земеделска земя с неистински документи, са задържани от служители на РУМВР-Шумен. Сигналът за това бил получен на 18 февруари около 15.30 часа. При последвалия обиск в Я.В. /41г./ от София били намерени две лични карти – на едната от които била залепена неговата снимка, но с данните на друг столичанин. Х.П. /39г./ от Димитровград, който е с криминални регистрации,…

Read More

КЗК разреши на Outotec Oyj да придобие Larox Oyj
Комисията за защита на конкуренцията разрешава концентрацията, която ще се осъществи под формата на придобиване на пряк едноличен контрол от страна на „OutotecOyj“, Финландия върху „LaroxOyj”, Финландия, а като последствие и непряк контрол върху дъщерните дружества на Larox. Комисията постановява незабавно изпълнение на решението.
Транзакцията ще се осъществи по силата на 3 договора за размяна на акции, като Outotec ще придобие 94,4% от акциите…

Read More

САЩ: Иран „държи на своето“ по ядрената сделка

Белият дом заяви, че Иран „държи на своето“ с поставянето на ултиматум на световните сили да приемат неговата версия на сделката за разкриване на изгражданите си ядрени мощности.

Говорителят на Националния съвет по сигурността Майк Хамър отхвърли искането на Иран, заявявайки, че съществуващото предложение на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) към Техеран е достатъчно. „МААЕ има балансирано предложение на масата, което би отговорило на собственото искане на Иран за…

Read More