светът

Натурфилософски и космологични възгледи на Аристотел

Ако по този начин първата философия, метафизиката фактически се превръща по своя предмет на Богословие и получава името „Теология“, то останалите науки-и преди всичко физиката-имат за предмет видимия материален свят. Ако метафизиката ни говори за първо двигатели, физиката има да ни говори за реално съществуващите в света движения по-подробно. Под движение, древните разбираха всяка промяна […]

Натурфилософски и космологични възгледи на Аристотел Read More »

Елеатска школа

Синтезът, постигнат между религия и философия в питагорейството, продължава и по-нататък в елеатската школа, само че докато при питагорейството имаме преобладаване на ирационално-религиозния култ и мистичен елемент, при елеатците взема преднина рационалният елемент в разбирането за Бога. Основател на елеатската философска школа се смята Ксенофан. Тя и по това се отличава от питагорейството, че не

Елеатска школа Read More »

Талес-водата,като първоначало

Основният проблем, които поставя философското мислене  с разглежданата тема за “ arhe – архе” /първичната субстанция или протоматерията/ ,може  да се сведе до следното: а/ Как от единството на битието възниква множествеността на съществуващото; б/ Как при това от идентичността на абсолютното битие произлиза многообразието на света; в/ Как от единството на безкрайното е възможно

Талес-водата,като първоначало Read More »

Основни насоки във философията

В историята на философията, както е известно още от античната философия се проявяват винаги две насоки, две главни философски течения или направления: материализъм и идеализъм. Тези две течения имат в себе си голямо многообразие, обаче, в последна сметка същността им се свежда до следното: 1.Материализмът учи, че светът по своята същност е само материален, веществен.

Основни насоки във философията Read More »

Философията в системата на научното познание

Философията  се отличава от екзактните науки и същевременно има много сходни  черти с тях. За нас е важно да изясним въпроса, към кой раздел в общата класификация на научното познание можем да отнесем философската наука. Философията е родствена на естествените науки, защото нейн обект за изследване и изучаване е и природата. Паралелно с това тя

Философията в системата на научното познание Read More »

Преди апокалипсиса – Разумният човек на земята

Научната хипотеза винаги излиза извън пределите на фактите, послужили като основа за нейното построяване. В. И. Вернадски Въпреки че историците имат на разположение голям брой древни текстове и ръкописи, все пак ние много мал­ко знаем за най-старата история на човечеството. Една от причините е, че не винаги умеем да видим реалния ис­торически факт под булото,

Преди апокалипсиса – Разумният човек на земята Read More »

Световният ГИС Ден отбеляза България

Използването на географските информационни системи като средство за анализ, планиране и обработка на данни, е една от предпоставките за реализиране на закона за електронното управление с цел бързо и качествено предоставяне на комплексни услуги на гражданите и бизнеса. Това каза Деян Дънешки, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” при откриването

Световният ГИС Ден отбеляза България Read More »