риск

Рискове при къртене и събаряне на всякакви сгради

Всички обекти предстоящи за събаряне от гражданското строителство минават през един и същ  цикъл: проектиране от нулевия цикъл на работа, изкъртване или демонтаж на съоръженията (включвайки цялото здание) и всички помещения, окабеляването на инженерните мрежи, както и всички пуско-въведените в експлоатация съоръжения. С течение на годините всяко здание подлежи на ремонт. Тогава се налага да …

Рискове при къртене и събаряне на всякакви сгради Read More »

Застрахователен риск

Застрахователен риск – без риск няма застрахователен интерес. Според проф. Герджиков наличието на застрахователен риск е условие за действителността на застрахователния договор. Неговият размер е във връзка със застрахователната премия. Риск е възможността от накърняване на застрахованото благо от застрахователното събитие. 1) Особености на риска: а. За да има риск трябва да съществува опасност от накърняване на …

Застрахователен риск Read More »

Задължение да се прехвърли собствеността

С преминаването на собствеността преминава в/у купувача и рискът от случайно погиване или повреждане на определената вещ, която е купил освен ако не е било уговорено друго. Преминаването насобствеността и на риска  не настъпват автоматично по силата на ДП в две категории случаи:1. когато това не е възможно, а собствеността не може да премине автоматично …

Задължение да се прехвърли собствеността Read More »

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение

1. Задължението се погасява. От длъжника не може да се иска онова, което е станало невъзможно по причина, която не може да се вмени във вина. Не може да се иска от него обезщетение за неизпълнение. 2. Доказване на невъзможността. Дл. трябва да докаже невъзможността, да докаже причината, която прави усилието му практически безполезни. 3. …

Последици при невиновна невъзможност за изпълнение Read More »

Преюдициално производство

Националните съдилища във всяка държава от ЕС имат задължение да следят за правилното прилагане на законодателството на ЕС в своята държава. Съществува обаче риск съдилищата в различните държави да тълкуват законите на ЕС по различен начин. За да не се случва това е създадено „преюдициалното производство“. Това означава, че ако един национален съд има някакви …

Преюдициално производство Read More »

Рисковете за притежателите на акции

Независимо от това дали целта на инвеститора е редовното получаване на дивидент в пари или нарастването стойността на притежаваните акции, той е изложен на риск, който трябва да познава и приеме, след като е избрал влагането на средства в този вид ценни книжа. Рискът може да се прояви в следните форми: Бизнес риск (business risk) …

Рисковете за притежателите на акции Read More »

Разработване и утвърждаване на план-график за отделните етапи при оценка на работните места и професионалните рискове

Оценяването на работните места и професионалните рискове се планира, разпорежда и контролира от работодателя, като в този процес участват: Службата по трудова медицина, специалистът/отделът по безопасност и здраве при работа във фирмата, КУТ/ГУТ, специалисти и ръководители от фирмата. Програмата се утвърждава от работодателя и включва следните елементи: организация и координация на дейностите по оценка на …

Разработване и утвърждаване на план-график за отделните етапи при оценка на работните места и професионалните рискове Read More »

Измерване на риска на облигациите и дюрация

Измерване на риска на облигациите – проявлението на инвестиционния риск при облигациите следва да се търси в следните направления: – риск, породен от промяната на пазарния лихвен процент – риск, породен от неплатежоспособността на длъжника – риск, породен от обратното изкупуване на облигациите. Дюрация – през 1938 година  Frederic Macanley разработва концепцията за дюрацията. Дюрацията …

Измерване на риска на облигациите и дюрация Read More »

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции – моделът съчетава теорията на Марковиц и САРМ. Идеята е ако възвращаемостта от една акция е: формула 7 ri = rf + (rm – rf).b + Ei то инвеститора не може да въздейства върху систематичния риск ri = rf + (rm – rf).b а само върху несистематичния …

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции Read More »

Финансови фючърси като техника за защита на инвестициите в ЦК

Финансовите фючърси са техника за предпазване от последиците на пазарния риск, които засяга всеки, които купува и продава ЦК и предоставя кредит. Фючърсната търговия дава възможност при сделките с финансови активи рискът от бъдеща промяна в цените да се насочи към друго лице или институция, при положение, че те са съгласни да го поемат. Същността …

Финансови фючърси като техника за защита на инвестициите в ЦК Read More »

Етика на Аристотел

Възгледа на Аристотел за морала е изложен в две съчинения, две „Етики“: „Евдемова етика“, наречена така по името на Евдем-ученика на философа и „Никомаховата етика“, наречена според името на сина му Никомах. Първата се състои от седем книги /61 стр./. От някои тя се счита извлечение от втората, а други я считат оригинал, който по-късно …

Етика на Аристотел Read More »

Показатели за оценка на рентабилността

Чрез тях се установява ефективността от използването на активите на фирмата. Значението на тези показатели следва да се интерпретира с отчитане степента на риска на дадена стопанска дейност. Една фирма може да има по-висока стабилност от средната, обаче ако степента на риска още повече се отклонява от средното равнище, реалната й ефективност (възвръщаемост) ще е …

Показатели за оценка на рентабилността Read More »

Пристрастяването към Интернет увеличава риска от самонараняване сред тинейджърите

Тинейджърите, които са пристрастени към Интернет, са изложени на по-гоялм риск от самонараняване, предаде Ройтерс. Резултатите от австралийско-китайското проучване на 1618 непълнолетни от 13 до 18 години показва, че пристрастените към Интернет е по-вероятно сами да се удрят, скубят, щипят или изгарят. Около 10% от учениците са имали умерено пристрастяване към Интернет, а 1% са …

Пристрастяването към Интернет увеличава риска от самонараняване сред тинейджърите Read More »

Бременност и работа

Изследване на учени от дъблинския Юнивърсити колидж и от Френския национален здравен институт (INSERM) върху 676 бременни жени установи, че стресът на работното място увеличава риска бебетата да се родят преждевременно и с ниско тегло, съобщи в. „Дейли телеграф“. За бременните са опасни също дългото работно време, работата на смени, на временен трудов договор и …

Бременност и работа Read More »

Рискът от инфаркт се определя от кожен тест

Тест на кожата може да ви опази от инсулти и инфаркти. Революционната технология позволява незабавно да се установи какво е нивото на холестерола. Предполага се, че тя е по-ефикасна от скъпоструващите изследвания за рисковете от сърдечносъдови болест, казват американски медици. Чрез новото изследване може да се установят първите признаци на коронарна болест у хора без …

Рискът от инфаркт се определя от кожен тест Read More »