ресурси

Големите частни болници могат да кандидатстват по приоритетна ОС „технобогична модернизация в големи предприятия”

От 4 юни 2010 г. стартира процедурата за конкурентен подбор на проекти по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на конкурентноспособност на българската икономика 2007-2013 г.”. Проектите са за „Технологична модернизация в големи предприятия” и за тях могат да кандидатстват също и големите частни болници в страната. Управляващ орган е МИЕТ, а междинно звено …

Големите частни болници могат да кандидатстват по приоритетна ОС „технобогична модернизация в големи предприятия” Read More »

Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2009 година

Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2009 г., каза заместник-министърът на труда и социалната политика Красимир Попов на брифинг за напредъка на Оперативната програма в шатрата на МТСП пред паметника на Съветската армия. Днес е последният ден от информационната кампания „Знаете ли какво може да …

Над 291 000 човека са участвали в схеми по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” през 2009 година Read More »

Брифинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Напредъкът по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще бъде представен на брифинг утре, 3 юни 2010 г., в 11:00, в шатрата пред паметника на Съветската армия. Участие ще вземат заместник-министърът на труда и социалната политика Красимир Попов и заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова. Брифингът се организира в рамките на информационната кампания …

Брифинг по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Read More »

Среден и низов ръководен персонал

В съответствие с мястото в управлението на фирмата, задълженията и компетенциите на средният и низов ръководен персонал се свеждат до: Участва в разработването на политиката за БЗР в съответствие с указанията на висшето ръководство; Участва в разработването на програми и планове за изпълнение на политиката за БЗР; Поема ясна отговорност за изпълнение на политиката за …

Среден и низов ръководен персонал Read More »

Политика по БЗР

Политиката по БЗР определя общите насоки и цели на фирмата по отношение осигуряването на БЗР, изразени от неговото висше ръководство съгл.чл.14 от ЗЗБУТ. Тя включва ангажиментите на ръководството относно: интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве във всички дейности на фирмата; поставяне, обявяване  и постигане на високи цели за безопасност и здраве при …

Политика по БЗР Read More »

Система за управление на безопасността и здравето при работа

В началото на 2003 г. МТСП и МЗ представиха за ползване предложените от МОТ методически указания за системи за управление на БЗР (ILO-OSH 2001). Те нямат задължителен характер, а са по-скоро практически указания, които могат да послужат като модел за изграждане на фирмена СУБЗР с цел изпълнение на задълженията  по осигуряване на здраве и безопасност …

Система за управление на безопасността и здравето при работа Read More »

Все повече деца със специални образователни потребности се обучават интегрирано

Министерският съвет прие годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания 2008-2009 г. В него се отчитат резултатите през 2009 г. по конкретните задачи, набелязани по осемте оперативни цели. Те са насочени към подобряване на качеството на живота и социална интеграция на хората с увреждания и …

Все повече деца със специални образователни потребности се обучават интегрирано Read More »

Определен е механизмът, по който ще бъдат уредени просрочените задължения по сключените договори за обществени поръчки

Правителството прие механизъм, по който ще бъдат уредени просрочените задължения на разпоредителите с бюджетни кредити по сключени от тях договори за обществени поръчки, свързани с капиталови разходи и доставки, възникнали и начислени до 31 декември 2009 г. и непогасени към 31 март 2010 г. Механизмът предвижда „Българска банка за развитие” АД (ББР) да придобие вземанията …

Определен е механизмът, по който ще бъдат уредени просрочените задължения по сключените договори за обществени поръчки Read More »

Министър Трайков подписа меморандум за сътрудничество в енергетиката с Катар

България и Катар подписаха меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката, ратифициран от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и катарския държавен министър за международно сътрудничество Халид Мохамед ал Атия. Министър Трайков е в Катар в рамките на официалната българска делегация, водена от премиера Бойко Борисов. Меморандумът за сътрудничество предвижда партньорство в газовата …

Министър Трайков подписа меморандум за сътрудничество в енергетиката с Катар Read More »

Процес на вземане на управленско решение. Видове управленски решения

По време на целия процес на мениджминта се вземат решения. Целта е да се максимизират  решенията и с това да се намали субективизма. Вземането на решение представлява избор от най-малко два варианта. Задачата на мениджърите е да решават възникнал проблем. Отклонението от планираното стандартно поведение се нарича проблем, но за да се появи той трябва …

Процес на вземане на управленско решение. Видове управленски решения Read More »

Основни тенденции в мениджмънта

Мениджърството е един от най-динамично и бързо развиващи се процеси на 21 век. Основните тенденции на процесите са: глобализация на бизнеса; развитие на предприемачеството; кариерите в мениджмънта; Това са най-характеризиращите нови тенденции в мениджмънта и новите ключови характеристики на икономиката. Основното е, че 21 век се определя като век на познанието, век на информационното общество. …

Основни тенденции в мениджмънта Read More »

Консорциум

Той представлява обединение на сравнително голям брой фирми и/или други институции (банки, застрахователни компании) под формата на ново юридически лице или на основата на договор за съвместна дейност. Консорциума предполага специфична система за организация и управление. Оперативното ръководство се осъществява от т.нар.фирмен лидер (водещата фирма), избрана от общото събрание на участниците и упълномощена да представлява …

Консорциум Read More »

Инвестиции в краткосрочни ценни книжа

КЦК са инвестиционен носител, който се търгува на паричните пазари. Развитието на пазара на тези книжа се обославя от два вида интереси: управлението на текущите или краткосрочните капитали на фирмите. Стопанските субекти търсят възможности за набиране на краткоср. ресурси. Ликвидно спистяване, т.е. такъв тип класиране на свободните ликвидности, че те да носят доход. Най-разпространени са …

Инвестиции в краткосрочни ценни книжа Read More »

Неутралитет на бюджета

В класическата финансова схема бюджетът не може да бъде използван като инструмент за намеса в икономическия живот. Той трябва да е неутрален. Изборът на разходите или приходите не може да бъде извършен в зависимост от икономическите цели, а бюджетът трябва да бъде уравновесен. Може да се каже, че: неутралитетът на държавните разходи е резултат от …

Неутралитет на бюджета Read More »

Концепция за характера и природата на държавните финанси

1 Концепция за финансите В класическата финансова теория и практика доминира убеждението,че: 1. Финансите са наука за разходите, а основното направление на финансовата дейност е събирането на приходи с цел покриването на разходи. 2. Масата на държавните разходи трябва да бъде ограничена, а темповете на тяхното нарастване слаби. 3.Набираните чрез финансовите методи и форми средства …

Концепция за характера и природата на държавните финанси Read More »

Намаляване и амортизиране на СК на банката.

Намаляването на капитала на банката е техника, която благоприятства влагането на ресурси в      ЦК на други фирми и институции. Необходимо е обаче намаляването на капитала да не се смесва с неговото амортизиране. –         При намаляване на капитала се съкращава вноската (частта) на акционерите чрез свеждането на капитала до сума по-ниска от предишната. –         Амортизирането на …

Намаляване и амортизиране на СК на банката. Read More »

Използване на изчислителна и комуникационна техника в управлението на малката фирма

Практиката на използване на изчислителната и комуникационната техника в малката фирма е изключително разнообразна и разнопосочна. Много от собствениците на малки фирми са превърнали персоналните компютри в свои първи помощници, икономисващи време, средства и ресурси. В други използването им се изчерпва с реденето на пасианс или в най-добрия случай – уреждане на срещи чрез някой …

Използване на изчислителна и комуникационна техника в управлението на малката фирма Read More »

Среда на малкия и средния бизнес

В теорията на управлението на бизнеса се отдава твърде голямо значение на изучаването на проблемите, които възникват и се решават по повод състоянието, анализа и оценките на въздействието на външната среда. Нещо повече, практика на повечето от големите компании е да създават специални отдели и звена и да наемат специалисти, занимаващи се с решаването на …

Среда на малкия и средния бизнес Read More »

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика

В условията на прехода от планово централизирано управление към пазарно стопанство могат да бъдат прилагани следните предприемачески стратегии: “закачи се за успелия отрасъл”; “закачи се за успелия продукт”; “закачи се за успелия човек”; “закачи се за необходимия продукт”. ? Стратегията „закачи се за успелия отрасъл „ Ако се посети някое от последните специализирани изложения в …

Предприемачески стратегии в началото на пазарна икономика Read More »