Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК

РП важи за вписвания (В), отнасящи се до ЮЛ и еднолични търговци (ЕТ) – когато НА изисква това. На практика най-важното приложно поле па РП е търговският регистър. РП е охранително. Компетентен е окръжният съд по седалището на лицето. На В подлежат разл. обстоятелства, когато НА изисква това. Началното В се отнася до образуването на […]

Общи правила на регистърното производство (РП) – чл.489-501 ГПК Read More »