разходи

Отношения между сънаследниците – наследствена общност.

С приемане на наследството, имущественото право и задължения преминават към наследниците. Преминаването произвежда действие от откриване на наследството. Когато наследникът е един той получава цялото наследство. Когато за наследство са призовани повече лица между тях се установява наследствен имуществена общност /всеки наследник участва със съответна и идеална част/. Вън от НИО остават делимите наследствени задължения […]

Отношения между сънаследниците – наследствена общност. Read More »

Основно задължение на застрахователя

Основно задължение на застрахователя е да плаща застрахователно обезщетение, чиито размер зависи: 1) от застрахователната сума, която е посочена в договора и не може да е по-голямо от нея; 2) от застрахователната стойност – действителната стойност на веща към момента на застрахователното събитие; 3) от размера на вредите към момента на застрахователното събитие, като не може да е

Основно задължение на застрахователя Read More »

Какво прави Сметната палата?

Основната функция на Сметната палата е да следи за правилното изпълнение на бюджета на ЕС — с други думи да следи дали приходите и разходите на ЕС са законни получени, изразходвани и законно отчетени, както и да осигурява стабилно финансово управление. Така работата ? помага за гарантиране на икономично, ефективно, резултатно и открито функциониране на

Какво прави Сметната палата? Read More »

Симеон Дянков: Министерство на финансите се ангажира да няма увеличение на данъците през тази година

Правителството ще предложи нова антикризисна мярка, с която да бъде избегнато увеличението на ДДС. Това стана ясно днес по време на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. От 10 на 20 на сто трябва да се повиши процентът на съкращения в държавната администрация, за да не се вдига ДДС на 25 %, обясни вицепремиерът

Симеон Дянков: Министерство на финансите се ангажира да няма увеличение на данъците през тази година Read More »

Бойко Борисов: Правим ревизия на сключените договори във всички министерства

Необходима е цялостна реорганизация на работата в министерствата, съобщи министър-председателят Бойко Борисов след среща с директори на дирекции, експерти и министри от различните ведомства. Проведените разговори имат за цел да се установят нарушенията при подписването на договори, без обезпечение, както и на сключването на допълнителни анекси към тях. Така, както са конструирани в момента министерствата

Бойко Борисов: Правим ревизия на сключените договори във всички министерства Read More »

Подписан договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство”

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури г-н Явор Недев подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” от приоритетна ос 1 на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”. Проектът е за повишаване на селективността на риболовните уреди на плавателен съд

Подписан договор на стойност 11 хиляди лева по Оперативна програма “Рибарство” Read More »

Николай Младенов: ПРО може да възвърне убеждението на гражданите на Европа, че НАТО се грижи за тяхната сигурност

Изграждането на противоракетен щит, който да покрива всички европейски държави, може да възвърне доверието на гражданите към НАТО и да ги убеди, че организацията не се занимава само с операции на другия край на света, а реално се грижи за сигурността им. Това каза министърът на външните работи Николай Младенов по време на участието си

Николай Младенов: ПРО може да възвърне убеждението на гражданите на Европа, че НАТО се грижи за тяхната сигурност Read More »

Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава работата по мерките за преодоляване на последствията от кризата

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще продължи утре, 24 март 2010г., обсъждането на мерките за възстановяване на икономиката и заетостта. Постигнато е съгласие по част от предложенията, направени от синдикалните и работодателските организации.  Окончателният пакет от мерки ще бъде допълнен след обсъждането на решенията, предложени от  кабинета. Социално-икономическите партньори оцениха като безпрецедентен диалога с

Националният съвет за тристранно сътрудничество продължава работата по мерките за преодоляване на последствията от кризата Read More »

Имуществени последици.

Нищожните правни сделки не съществуват по начало. Те не пораждат търсените и преследвани от страните правни последици. Унищожаемите правни сделки са напълно валидни. Те пораждат търсените и преследвани от страните правни последици. Те могат да бъдат унищожени съдебно, но ако бъдат унищожени, те отпадат поначало с обратна дата.последиците на недействителността следва да се разглеждат на

Имуществени последици. Read More »

Основни тенденции в мениджмънта

Мениджърството е един от най-динамично и бързо развиващи се процеси на 21 век. Основните тенденции на процесите са: глобализация на бизнеса; развитие на предприемачеството; кариерите в мениджмънта; Това са най-характеризиращите нови тенденции в мениджмънта и новите ключови характеристики на икономиката. Основното е, че 21 век се определя като век на познанието, век на информационното общество.

Основни тенденции в мениджмънта Read More »

Размерът на облагаемата печалба

Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансов резултат преди данъчното преобразуване, независимо дали е положителна или отрицателна величина, се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава със: Сумата на дневните пари за командировъчни превишаващи определени с нормативни актове размери за държавните служители. Начислените глоби, конфискации

Размерът на облагаемата печалба Read More »

Стойност на кредита

Стойност на кредита – с това понятие се изразяват всички разходи, които кредитополучателя извършва, за да получи кредита, отнесени към общия размер на кредита. Най – общо стойността на кредита представлява едно отношение на допълнителните разходи, свързани с кредита към сумата на кредита. СК – стойността на кредита РК –  разходите във връзка с получаването

Стойност на кредита Read More »

Промяна в целите и портфейлно ревизиране

Промяна в целите и портфейлно ревизиране – с конструирането на цялостния портфейл, разбира се не може да се каже че е приключил защото е възможно да настъпят промени в следните насоки: – първоначалните цели на клиента могат да се променят. – промяна на икономическите условия – промяна в прогнозата и предвижданията на мениджъра Чрез различните

Промяна в целите и портфейлно ревизиране Read More »

Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци

Метод “чистата сегашна стойност”. Изчислява се като разлика между сегашната стойност на дисконтираните парични потоци и сегашната стойност на инвестиционните разходни парични потоци. NPV = S    CFt    – NICO (1 + k)t CF – годишните парични потоци NICO – чистите инвестиционни разходи k – изискуемата рентабилност на проекта t – годината, през която конкретния паричен

Методи, използващи дисконтирането на паричните потоци Read More »

Рентабилност и добавена стойност

Рентабилност и добавена стойност – добавената стойност е равна на разликата между величината на производството и величината на потреблението на стоки и услуги доставени отвън.Добавената стойност включва следните елементи:персонални разходи, финансови разходи, печалби оставени за резерви и дивиденти, амортизационни вноски, данъци без оборотните. *    Добавената стойност без оборотни данъци / Оборот без оборотни данъци x

Рентабилност и добавена стойност Read More »

Финансов лост на фирмата

Финансовия лост на фирмата изразява увеличението на въздействието на промените в печалбата преди лихвата и данъците върху печалбата от една обикновена акция.Финансовият лост е съвкупност от фиксираните финансови разходи , които отразяват фиксираната лихва, която трябва да бъде изплатена на притежателите на дългове.Финансовият лост започва там, където спира икономическия лост. % на промяна в печалбата

Финансов лост на фирмата Read More »

Икономически лост

Във финансовата практика понятието лост е изражение на увеличението за промяна в дадени величини. Той посочва реакцията на чистия икономически доход към колебанията в обема на продажбите. Икономическият лост е съвкупност от съществуването на финансовите разходи, но някои разходи наречени полуфиксирани се променят стъпаловидно в границата на възможното производство, затова трябва да насочим вниманието върху

Икономически лост Read More »

Функционален и програмен бюджет

Той е изражение на една динамична перспектива и позволява предвиждане на различните дейности на държавата в един по-голям период от време. Като предвижда в своя бюджет публичните разходи, не цели да си достави само приходи, а цели преследването на определени цели и задачи. Функционалният бюджет е ориентиран към бъдещето и е отрицание на традиционните емперични

Функционален и програмен бюджет Read More »

Неутралитет на бюджета

В класическата финансова схема бюджетът не може да бъде използван като инструмент за намеса в икономическия живот. Той трябва да е неутрален. Изборът на разходите или приходите не може да бъде извършен в зависимост от икономическите цели, а бюджетът трябва да бъде уравновесен. Може да се каже, че: неутралитетът на държавните разходи е резултат от

Неутралитет на бюджета Read More »