разходите

Правителството предлага на парламента пакет от законопроекти в подкрепа на фискалната позиция и финансовата дисциплина

Правителството одобри промени в четири данъчни закона и в Закона за политическите партии и предлага на Народното събрание да ги приеме. Предложението за промените е в изпълнение на част от мерките в подкрепа на заетостта, домакинствата, бизнеса и фискалната позиция. Със законопроекта за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане се променя начинът …

Правителството предлага на парламента пакет от законопроекти в подкрепа на фискалната позиция и финансовата дисциплина Read More »

Установяване на маркетинговите цели

Това включва: даден продукт, услуга, личност, организация или идея да получат известност; да се внуши надеждност чрез илъчване на публикуемо послание; да се стимулира ентусиазмът на търговските екипи и дилърите; да се намалят разходите за промоция, като същевременно се завладее част от съзнанието на потребителите. Мениджмънтът трябва д апостави специфични цели за всяка MPR кампания, …

Установяване на маркетинговите цели Read More »

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци

Паричният поток изразява както разходите по реализация и поддръжка на проекта, така също и приходите, получени в резултат на фунционирането му. Видове парични потоци: Парични потоци, възникващи от оперативната дейност по проекта. Те представляват разликата м/у приходните и разходните парични потоци. Инвестиционни парични потоци, представляващи разходите за придобиване на необходимите дълготрайни активи, а в последствие …

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци Read More »

Съставяне на бюджета на фирмата

Съставяне на бюджета на фирмата – това е процедура, която включва анализиране на паричните потоци , проектираните отчети за приходи и проектираните балансови отчети.По-голяма част от фирмите използват кредит.Това е причината между паричните потоци и нетния доход да липсва съвпадение.Паричните потоци се определят от счетоводната информация за приходите и разходите.Проектирането на продажбите осигурява информация, която …

Съставяне на бюджета на фирмата Read More »

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци

Паричният поток изразява както разходите по реализация и поддръжка на проекта, така също и приходите, получени в резултат на фунционирането му. Видове парични потоци: Парични потоци, възникващи от оперативната дейност по проекта. Те представляват разликата м/у приходните и разходните парични потоци. Инвестиционни парични потоци, представляващи разходите за придобиване на необходимите дълготрайни активи, а в последствие …

Капиталовото бюджетиране – източник на парични потоци Read More »

Коефициент на рентабилност на фирмата

Коефициент на рентабилност на фирмата – определящо значение имат три основни величини – разходите, цените и печалбите.Разходите зависят от решението на предприемача.Цената е резултат от разходите, които се налагат на управлението.Печалбата е резултат и цел на финансовото управление на фирмата.

Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие

Бюджетното равновесие е основна тема в класическата концепция за финансите – тя препоръчва абсолютно равновесие между приходите и разходите и изключва както излишъка, така и дефицита. Мотивите за подобно виждане са икономически и политически. Всичко това се променя коренно в условията на съвременната финансова практика. – в областта на принципа за единство: Причините за неговото …

Необходимост и нарушаване от бюджетно равновесие Read More »

Теоретически основи на бюджета

Теоретически основи на бюджета. Може да се каже, че: бюджетът е акт, чрез който се предвиждат и осъществяват годишните приходи и разходи на държавата; Държавният бюджет предвижда и упълномощава в законодателна форма разходите и ресурсите на държавата; бюджетът е важен елемент за организиране и определяне на бъдещето; бюджетът обикновено съдържа финансови данни за следващата година, …

Теоретически основи на бюджета Read More »

Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението. Неопределеност във времето. Неопределеност по местоположение. Неопределеност на ползвател. Неопределеност на предназначението. Мениджмънтът …

Мениджмънт на митата при физическите лица. Read More »

Анализ на използването на дохода

Използването на дохода е процес на неговото изразходване и потребление. Във връзка с това данъкът може да се обхване не само произведения и разпределения доход, но така също и изразходвания доход. Разпределен и изразходван доход. Във финансовата практика обикновено се използват два големи данъка – подоходният данък и данъка върху разходите. Разликата между тях е …

Анализ на използването на дохода Read More »

Теоретически основи на държавните приходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия. Следователно методите и формите за събиране на приходи …

Теоретически основи на държавните приходи Read More »

Безналичните плащания в банковата практика

Обща характеристика на безналичните плащания Предимства: Технически безналичните плащания стават чрез прехвърляне на пари от сметката на платеца по сметката на получателя. Предимствата на безналичните плащания са: ?      намаляват се разходите по осъществяване на паричното обръщение ?      съкращава се значително платежният процес ?      създава се по-голяма сигурност в разплащателния процес Плащанията могат да се разделят …

Безналичните плащания в банковата практика Read More »

Конкуренция между търговските банки и банков риск

Тя се осъществява в областта на: Влоговата политика; кредитната дейност; предоставените услуги; управлението на разходите; печалбите и дивидентите; маркетинга и рекламата; иновациите в банковото дело; кадрите (банковите специалисти); мрежата от обслужващи клонове, филиали, офиси. Банковата дейност винаги е свързана с определен риск. Общ риск – произтича от цялостното икономическо, социално и политическо състояние на страната …

Конкуренция между търговските банки и банков риск Read More »

Отчет за приходите и разходите

Отчетът за приходите и разходите съдържа систематизирана счетоводна информация за: 1. Приходи а) Приходи от дейност, продажби, финансирания. б) Загуба от обичайната дейност. в) Извънредни приходи. г) Счетоводна загуба. д) Загуба. 2. Разходи а) Разходи от дейност, икономически елементи, суми с корективен характер и финансови разходи. б) Печалба от обичайната дейност. в) Извънредни разходи. г) …

Отчет за приходите и разходите Read More »

Техническата промяна

Революцията в микроелектрониката и в другите производствени технологии през последните няколко десетилетия намали бариерите пред навлизане на определени производства, като позволи на по-малките фирми да бъдат по-ефективни от големите и увеличи гъвкавостта на оборудването. Съвместно с увеличаването на пазарното търсене на специализирани продукти, тези технически промени подобряват способността на малките фирми за адаптиране към пазара. …

Техническата промяна Read More »

Амортизация. Същност на амортизацията. Методи на амортизация, анализ на ефекта от прилагане на нелинейна амортизация. Планиране на амортизационните отчисления

Амортизация. Същност на амортизацията. Всяка една фирма начислява амортизация на МДА и нематериалните дълготрайни активи. Всяка една от тях самостоятелно определя и ръководи амортизационната политика в съответствие с изискванията  на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и НСС. Възпроизвеждането на активите се осъществява по реда на тяхното амортизиране или чрез системата и механизма на амортизационните отчисления. …

Амортизация. Същност на амортизацията. Методи на амортизация, анализ на ефекта от прилагане на нелинейна амортизация. Планиране на амортизационните отчисления Read More »