разпоредби

Залог в търговското право

Обезпеченията са способи, даващи на кредитора възможност за по-добро удовлетворение на неговите вземания : 1. той може да използва за удовлетворение не само имуществените права на своя длъжник, но и на трето лице 2. в рамките на имуществото на своя длъжник кредиторът се ползва с предимство пред другите кредитори. В областта на ГП има три […]

Залог в търговското право Read More »

Имуществена отговорност

Имуществената отговорност на длъжника е установена в чл.133 от ЗЗД: Цялото имущество на длъжника служи за общо обезпечение на неговите кредитори, които имат еднакво право да се удовлетворят от него, ако няма законни основания за предпочитане. Този текст прогласява два основни принципа. Първият принцип е ълното подчиняване на длъжниковото имущество под искането на кредиторите му.

Имуществена отговорност Read More »

Сдружения с нестопанска цел. Фондации

Сдруженията с нестопанска цел са доброволни обединения на ФЛ и или ЮЛ, които преследват нестопански идеални цели и притежават гражданска правосубектност. Те са ЮЛ с членствен състав. С повелителни правни норми се установява забрана за създаване на такива сдружения, които преследват цели накърняващи общонационалните интереси или интересите на отделни правни субекти. Автономията на правниет субекти

Сдружения с нестопанска цел. Фондации Read More »