разпоредба

Съдебно разглеждане на трудови спорове

Тези спорове са по искове по чл.344 ал.1т1,2,3/КТ ,а имено искове за признаване на незаконно уволнение и неговата отмяна за възстановяване на предишна работа  на незаконно уволнения работник или служител и за обезщетение за времето през което работ ника или служителя е останал без работа поради уволнението както и искове по споро ве за парични […]

Съдебно разглеждане на трудови спорове Read More »

Подведомственост и подсъдност

Подведомственост (чл. 6-11 ГПК) 1.  Подведомственост е правото и задължението на органа да издаде съответния държавен акт. 2.  Общата подведомственост на съдилищата по чл.6 ал. 1 обхваща осъдителните и установителните искове относно граждански права. Това са граждански дела, които съдилищата са длъжни да приемат (чл.2 ал. 1) само въз основа на чл.6 ал.1, без да

Подведомственост и подсъдност Read More »

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози

С предлаганите изменения се въвеждат нови изисквания за упражняване на професията автомобилен превозвач, а именно предприятия, които упражняват професията автомобилен превозвач трябва да са действително и трайно установени в една от държавите-членки на ЕС. Мотивите за новия критерий „установяване“ са следните: Държавата-членка на установяване носи отговорност за провеждане на проверките за това дали предприятието спазва

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози Read More »