разноски

Определение за прекратяване но охранителното производство

Определението за прекратяване може да се обжалва с частна Ж. Прекратеното ОП може да бъде образувано отново с нова молба. Порочният ОА може да бъде атакуван но исков ред. Легитимирани са прокурорът и третото лице, чиито нрава са засегнати от ОА. Когато в хода на исковия процес възникнат условия за издаване на ОА, може да …

Определение за прекратяване но охранителното производство Read More »

Намеса иа трети лица в процеса

I. Процесуална субституции – чл. 15 ал.2 ГПК 1. Процесуалният субституент (ПрС) с лице, което има право на иск (участва като страна) относно чуждо МатП. Когато такова лице упражнява ПИ, налице е процесуална субституция. ПрС не трябва да се смесва с процесуалния представител (ППр). ПрС е страня но делото, докато ППр не е страна. Процесуалната …

Намеса иа трети лица в процеса Read More »

Суброгация /Встъпване в правата на удовлетворения кредитор/

Всяко задължение трябва да бъде изпълнено, но не всяко изпълнение освобождава длъжника по отношение на всички. Изпълнението има такъв погасителен ефект само ако изхожда от самия длъжник – не и когато то изхожда от трето лице. Направеното от третото лице изпълнение има само ограничен погасителен ефект – само по отношение на удовлетворения кр. Дл. остава …

Суброгация /Встъпване в правата на удовлетворения кредитор/ Read More »

Паричните задължения.Задължения с право на лихва

Предмет на паричните задължения са парите. А пари (парични знаци) са тези заместими вещи, на които з-нът е признал функцията на общ изразител на стойност на платежно средство. Парите са всеобщ паричен еквивалент, при който родът никога не погива. Левът е обявен у нас за национална монета. Не е позволено да се уговарят сделки в …

Паричните задължения.Задължения с право на лихва Read More »

Права на подобрителя върху чужд имот

ЗС урежда отношенията м/у владелеца, респ. държателя и собственика на вещта. Това са преди всичко отношенията във връзка с разноските направени за чуждата вещ /чл.71 – 74 от ЗС/. Чл. 71. Добросъвестният владелец се ползува от вещта и получава добивите, които тя е дала, до предявяването на иска за връщането й. Чл. 72. Добросъвестният владелец …

Права на подобрителя върху чужд имот Read More »