Развитие на ЕВП

По-нататъшното сближаване на законодателството се обуславя от значителните инвестиции за инфраструктура и услуги за изграждането на информационното оощество, трансевропейските мрежи-транспортни, енергийни и телекомуникационни, и създа­ването на панконтинентална икономика. Наред с това разширява­нето към Централна и Източна Европа изисква съществена подго­товка, тъй като 94.53% от директивите са вьзприети от национал­ните законодателства. За успешното функциониране на Единния […]

Развитие на ЕВП Read More »