работното място

Актуализация на оценката на риска

Оценката на риска е постоянен във времето процес. Тя трябва да се преразглежда при: промени в условията на труд по работните места и длъжностните характеристики; промени в технологията и технологичното оборудване; промени в организацията на труда; промени в  нормативната база; злополука, водеща до трайна нетрудоспособност или смърт; нови данни от измервания. Логическите етапи на последователност […]

Актуализация на оценката на риска Read More »

Оценката на работното място и оценка на риска

Оценката на работното място (ОРМ) е изследователска дейност, която има за цел установяване на всички неблагоприятни ситуации и действия, които биха могли да причинят злополуки, заболявания и дискомфорт на работещите. Отговорност и задължение на работодателите е тази дейност в предприятието да се извършва системно и компетентно. Чрез нея се дава отговор на два въпроса: Кои

Оценката на работното място и оценка на риска Read More »

Работа с нервно-психическо натоварване – чл. 12 наЗЗБУТ

При работа с високо нервно-психическо натоварване, наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза и при сменна работа се въвеждат физиологични режими на труд и почивка, които спомагат за запазване на здравето и работоспособността на работещите лица. Тази област за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд е с много широк обхват и приложимост във

Работа с нервно-психическо натоварване – чл. 12 наЗЗБУТ Read More »

Несигурността за работното място се отразява на здравето

Глобализацията, рецесията и увеличаването на безработицата, са увеличили несигурността за работното място, което се е отразило отрицателно върху здравето на служителите, съобщиха европейски учени. В изследване сред 23 000 работници от 16 европейски страни международен екип от учени установил, че страхът от изгубването на работното място значително увеличава опасността от влошаване на здравето на работниците

Несигурността за работното място се отразява на здравето Read More »