работещи

Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности

Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности за даденото работно място. Това са: работещите, чиято дейност е свързана с опасностите на съответното работно място; работещите, чиято дейност не е  пряко свързани с опасностите на съответното работно място, но могат да бъдат изложение на тяхното въздействието; външни лица, които могат да бъдат изложени на …

Определяне на работниците и служителите, изложени на съответните опасности Read More »

Оценката на работното място и оценка на риска

Оценката на работното място (ОРМ) е изследователска дейност, която има за цел установяване на всички неблагоприятни ситуации и действия, които биха могли да причинят злополуки, заболявания и дискомфорт на работещите. Отговорност и задължение на работодателите е тази дейност в предприятието да се извършва системно и компетентно. Чрез нея се дава отговор на два въпроса: Кои …

Оценката на работното място и оценка на риска Read More »

Задължения и отговорности на работниците

Добрите резултати от работата на дадена фирма, винаги са свързани с доброто сътрудничество мужду участниците в нея на всички нива. Особено важно е сътрудничеството на работодателя с работещите. Участието на работниците в обсъждането на проблемите по ЗБУТ е важно, защото точно работникът има право на защита на здравето и живота през цялата му трудова дейност. …

Задължения и отговорности на работниците Read More »

Здравно наблюдение (здравен мониторинг)

Здравно наблюдение (здравен мониторинг) – съществена част от превантивното трудовомедицинско обслужване. Здравният мониторинг е тясно свързан с наблюдението на опасностите на работното място и трябва да е адекватен на съществуващите рискове в предприятието. Организирането и провеждането на профилактични медицински прегледи на работещите е: при започване на работа, свързана с опасности за здравето или със специални …

Здравно наблюдение (здравен мониторинг) Read More »

Оценка на работното място

Оценка на риска / мониторинг на експозицията / управление на риска: идентифициране и оценяване на рисковете за здравето на работещите, произтичащи от опасности на работното място; набелязване на мерки за предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска, както и мерки за контрол на риска, когато е необходимо. Оценка на безопасността и здравето на работното място: съвети …

Оценка на работното място Read More »

Задължения на работещите за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд

Съгласно изискванията на ЗЗБУТ работниците и служителите имат редица права, отнасящи се до ЗБУТ, които се реализират чрез съответните задължения на работодателя. Това са най-вече правото им да работят в безопасни условия на труд, да бъдат информирани за опасностите и правото им на отказ да извършват дадена работа в случай на непосредствена опасност. Работническото участие …

Задължения на работещите за спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд Read More »

Тотю Младенов: 300 млн. лв. от ОП „Човешки ресурси” ще усвоим, за да подпомогнем бизнеса и пазара на труда

300 млн. лв. от оперативна програма „Човешки ресурси” ще усвоим, за да подпомогнем бизнеса и пазара на труда през 2010 г. Това завия социалният министър Тотю Младенов предаването „Неделя 150” на БНР. По думите му овладяването на безработицата е основен приоритет на Министерството на труда и социалната политика. „Икономическата и финансовата политика предопределят и политиката на …

Тотю Младенов: 300 млн. лв. от ОП „Човешки ресурси” ще усвоим, за да подпомогнем бизнеса и пазара на труда Read More »