Дела за обезщетения за вреди

Всяко лице или дружество, което е претърпяло вреди в резултат на действие или бездействие на Общността или на нейни служители, може да заведе дело за компенсиране на вредите пред Първоинстанционния съд.