Пълна заетост и качество на труд в ЕС

Пълна заетост и качество на труд, което ще се постига в следните области: -Насърчаване на създаването на повече и по-добри ра­ботни места- чрез повишаване квалификацията, под­крепа на предприемачеството, особено за малките и сред­ните предприятия, разширяване предлагането на услуги, даване приоритет на равните възможности, засилване ро­лята на инициативите на ЕС и на ЕСФ. -Предвиждане и управление …

Пълна заетост и качество на труд в ЕС Read More »