процес

Арбитражно производство (АП)

Диспозитивното начало важи с по-голяма сила, отколкото в съдебния процес – тон е конвенционален процес. Принципите за равенство и участие на страните важат и имат повелителен характер – те са предел на договорната свобода. Устността и непосредствеността важат. Участието на прокурор е недопустимо. Публичността е недопустима. АП започва в деня, когато ответникът получи искането за […]

Арбитражно производство (АП) Read More »

Защита на трети лица

Защита на трети лица (неучастващн в ИзП) а) при въвод на взискателя във владение на недвижим имот, който се владее от трето лице (по чл. 416, 417). Това лице може да се позове пред съдия-изпълнителя на права, изключващи правото на взискателя да го получи (напр. оригинерно придобиване), но не може – па придобиване от длъжника

Защита на трети лица Read More »

Защита срещу изпълнението

Изискваания за законност на принудителното изпълнение: 1.  Материалноправни: а)  съществуване на изпълняемото право; б)  принадлежност на имущественото право – обект на изпълнение към имуществото на длъжника. 2.  Процесуални: а)  наличност на ИО и ИЛ като условия за допустимост на ИзП; б)  точно изпълнение на процесуалните задължения на изпълнителния орган; в)   законосъобразно упражняване  на   неговите  процесуални

Защита срещу изпълнението Read More »

Плащане

Паричните суми се внасят по сметката на СИ в банка (чл.349). Докато не бъдат изплатени на взискателя, те са на длъжника. Тон обаче не може да се разпорежда с тях. Разпорежда се СИ, като издава до банката нареждания за плащане. Когато сумата е достатъчна за всички взискатели, СИ нарежда па папката да нзвьрши плащането. Когато

Плащане Read More »

Защита па съпруга-недлъжник

Защита па съпруга-недлъжннк: а)  СИ трябва да го уведоми за изпълнителния процес. Той може да посочи друг обект на изпълнение. Може да обжалва изпълнителните действия. Може да оспорва вземането на взискателя. Това е процесуална субституция – застъпничество. Той има права, ранни па правата на еъпруга-длъжник, като освен това може и да участва в наддаването при

Защита па съпруга-недлъжник Read More »

Спиране на изпълнителния процес

1.  Спирането  на изпълнителния процес като производство означава временно преустановяване на следващите изпълнителни действия, като извършените до спирането действия остават в сила заедно е възможността изпълнението да се възобнови след отпадане на основанието за спиране. Спирането на изпълнителния процес като правоотношение означава временна забрана да се упражняват процесуалните права и да се изпълняват процесуалните задължения.

Спиране на изпълнителния процес Read More »

Започване на изпълнителния процес (ИзП)

1.  ИзП започва по молба на взискателя (чл.323). Тя е писмена без препис за противната страна. В нея взискателят трябва да посочи изпълнителния способ – може няколко, може да ги изменя. Към молбата се прилага ММ. Молбата се подава до компетентния съдия-нзпълнител (СИ) – местната подсъдност е посочена в чл.324. 2.  Ако молбата е редовна

Започване на изпълнителния процес (ИзП) Read More »

Право на принудително изпълнение и неговата характеристика

Изпълнителният процес е средство за защита срещу незаконосъобразно развитие на ГПО, изразяващо се в неизпълнение на изискуеми притезания (несъвпадение между дължимо и фактическо поведение). Той цели да достави принудително на правоимащия дължимото и в такъв смисъл действа като защита в негова полза и като санкция спрямо неизправния длъжник. Принудителното изпълнение е 2 основни вида: 1. 

Право на принудително изпълнение и неговата характеристика Read More »

Обжалване на решенията.Понятие

Обжалването е редовен способ за контрол и защита срещу невлезли в сила нищожни, недопустими или неправилни решения на съда. То е редовен способ, защото чрез него се атакува Р, което е част от вися-щото производство. Решенията, които се обжалват, не са породили правните си последици, не са влезли в сила. В този смисъл обжалването противостои

Обжалване на решенията.Понятие Read More »

Сила на присъдено нещо.Зачитане

1.  Понятие Въпросите за СПН и за правото на иск са най-трудните в теорията, защото свързват материалното право с процеса. Правото на иск възниква в МатП и се упражнява в процеса – исковата молба е само едно (но не единственото!) действие, с което се упражнява това право. СПН е правна последица на Р, която въздейства

Сила на присъдено нещо.Зачитане Read More »

Изменение на иска

Изменение на иска (чл. 116-117) 1.  ИИ е предприета от ищеца промяна на предмета или па страните по висящия процес, при която процесуалните действия, извършени но първоначално предявения иск, запазват силата си и спрямо повия предмет или новата страна по делото. И И се съчетана с други процесуални институти – обективно и субективно съединяване на

Изменение на иска Read More »

Правни последици на решението за третото лице

Правни последици на решението за третото лице: а) В отношенията си с противната страна то е обвързано от СПН на Р (чл.179ал.1). б)  В отношенията между третото лице и главната, подпомагана от него страна, важи силата на мотивите (чл. 179 ал.З). В мотивите на Р се съдържат фактическите констатации на съда, правните му изводи, становището

Правни последици на решението за третото лице Read More »

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост)

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост): а)  наличие На висящ процес; б)  подпомагащата страна да бъде процесуално правоспособна  и дееспособна. и) наличие па интерес от встъпването (привличането); МатПО, конто дават повод за встъпване, дават повод И за привличане. Това са отношенията между подпомагащата и подпомаганата страна, които се намират в нормативна зависимост от предмета на

Предпоставки за встъпване и привличане (допустимост) Read More »

Правни последици от предявяването на иска

Правни последици от предявяването на иска. Последици на ПИ – 2 групи: а) Процесуални: –  поражда се състояние на висящ процес; –  това е пречка за повторно предявяване на иск по същия спор – при пълно тъждество между делата, т.е. когато имат едни и същи страни, основание и искане. В такъв случай по-късно образуваният процес

Правни последици от предявяването на иска Read More »

Значение на иска

Значение – искът е най-важното процесуално действие на страна в процеса: –  поставя началото на исковия процес, като поражда ПсПО; –  посочва спорния предмет и страните; –  определя вида на търсената защита; –  предопределя защитата, която може да иска ответникът; –  поддържа живота (висящността) на процеса – при оттегляне или отказ от иска процесът се

Значение на иска Read More »

Процесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове .

Понятие 1.  Необходимостта от представителството е еднаква в процесуалното и в материалното право: недееспособност, възпрепястваност или неумение лично да се извършат действията. Но представителството в процеса се отличава със следните особености: –  може да бъде само пряко, не се допуска скрит пълномощник; –  ограничен е кръгът на лицата – представители по пълномощие (чл.20); Представителството е

Процесуално представителство на гражданския процес.Понятие и видове . Read More »

Процесуална дееспособност

ПД е признатата от закона възможност на страната лично, със свои действия да упражнява процесуалните си права. Критериите са същите, както за гражданската дееспособност- чл. 16,17. 1. Обща ПД- всички пълнолетни (навършили 18 г.) незапретени лица; могат да извършват всякакви действия по всякакви дела; 2.  Ограничена ПД – непълнолетните (14-18 г.) и ограничено запретените; те

Процесуална дееспособност Read More »

ГПс като правоотношение (ПО)

1.  Субекти на ПО са съдът и страните. Страните не са в процесуални отношения пряко помежду си, а само поотделно със съда. Правото на защита и задължението тя да се даде образуват съдържанието на процесуалното ПО между лицето, което търси защита, и защитния орган. Властта да се наложи санкция заради правонарушението и задължението тя да

ГПс като правоотношение (ПО) Read More »

Белези, специфични за ГПс като производство

Белези, специфични за ГПс като производство: –  особен предмет: накърнени граждански права; –  особени защитно-санкционни последици: СПН, ПУ, О; ГПс изключва множество производства, приспособени към различните накърнени права и различната защита, от която те се нуждаят. Тези производства се групират в три основни форми, отговарящи на трите проявни форми на незаконосъобразно развитие на ГПО и

Белези, специфични за ГПс като производство Read More »